9 posturi de director, scoase la concurs de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Târgu Mureş şi Timişoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • perfectionări (specializări): certificat manager de proiect.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 martie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:

– Constitutia Romaniei ;
-Hotărârea Guvernului nr. 23 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 346 din din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– O.U.G, nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat , precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;
-Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul Funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ;
-Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Procedura de implementare a programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă publicată în Monitorul Oficial al României nr. 638 bis/4 august 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Schema de ajutor de minimis a programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii “Start-up Nation –România” publicată în Monitorul Oficial al României nr. 431 bis/12 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;;
– Procedura de implementare a programului naţional multianual de microindustrializare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 667 bis/16 august 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Procedura de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugarilor şi artizanatului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 806/12 octombrie 2017
– Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *