Primăria Hârseni organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant

 

 Primăria comunei Hârseni organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic, gradul II ( post contractual ). Concursul  se va organiza la sediul Primăriei com. Hârseni (sat Hârseni, nr.175 ), în data de   7.03.2018 ora 10 ( proba scrisă) și 9.03.2018,   ora 10, interviul.

  Până la data de  27.02.2018, ora 16  se poate depune dosarul  de concurs.

Dosarul de concurs va conține obligatoriu următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice :

– vechime în muncă, în specialitatea studiilor , minim 3  ani si 6 luni ( 3,6 ani )

– sa faca dovada ca la ultimele locuri de munca nu a intrat in conflict cu institutia angajatoare, inclusiv dupa incetarea contractului /raportului de munca ( prin deschiderea unor actiuni in instanta )

–  cunoştinţe de operare PC – nivel avansat ( dovada absolvirii unui curs de informatica )

– specializare in comunicare ( dovada )

– specializare in managementul proiectelor ( dovada )

 

 1. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor;
 2. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 3. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 4. g) curriculum vitae;
 5. h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului :

Condițiile generale necesar a fi îndeplinite de candidați  :

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşterea limbii română, scris şi vorbit;
 3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplină de exerciţiu;

Concursul va avea doua probe: proba scrisă și interviul .

Selecția dosarelor va avea loc în data de 01.03.2018 .

Calendar desfasurare :

5.03.2018 :

ora 10- proba scrisa

ora 14- afișare rezultate

5.03.2018  – până ora 16-  depunere contestații

7.03.2018

   ora 10 -interviul

ora 12- afisare rezultate

7.03.2018  – pana ora 14 depunere contestatii

7.03.2018  – ora 16  afisare rezultate finale

 

    Bibliografia propusa :

 

-Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual , republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
O.G.nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi completată prin Legea nr.233/2002
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă
Hotărârea de Guvern nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
-Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare.

-Legea 18/1991 –fondului funciar

-Hg.890/2005 – pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor

– Constitutia Romaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.