ANUNȚ – privind termenul limită si condițiile  pentru depunerea  cererilor și dosarelor privind schimbul de locuințe ANL

ANUNȚ – privind termenul limită si condițiile  pentru depunerea  cererilor și dosarelor privind schimbul de  locuințe construite  de Agenția Națională pentru Locuințe, atribuită  unui chiriaș cu o altă locuință  vacantă de aceeași categorie,  respectiv 31.10.2022

 Primăria Municipiului Făgăraș a aprobat procedura și condițiile de realizare a schimburilor în cazul locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, în baza H.C.L. nr. 290 din data de 26 noiembrie 2021.

Schimbul de locuințe se realizează doar în cazul imobilelor aflate în exploatare, fiind exceptate locuințele noi, inclusiv în cazul imobilelor situate în unități administrative teritoriale  diferite. Unitățile locative  supuse schimbului trebuie să facă  parte  din aceeași  categorie de locuințe construite de ANL.

Procedura privind schimbul reprezintă o convenție/un acord între doi chiriași, care implică schimbul a două unități locative ANL cu aceeași structură, sau se mai poate dispune și schimbul locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă  locuință vacantă  de aceeași  categorie.

 Pot depune dosare în vederea schimului de locuinta persoanele care se afla în urmatoarele situații temeinic justificate:

 1. a) se constată că titularul contractului de închiriere i s-a modificat stare civilă și/sau numărul  peroanelor  aflate în  întreținere;
 2. b) la repartiție nu s-au putut asigura suprafețele minimale  în raport  cu numărul  de persoane;
 3. c) și-a schimbat locul unde își desfășoară activitatea într-o altă unitate administrativ –teritoriale;

Solicitanții care se regăsesc în situațiile temeinic justificate mai sus, și doresc schimbul locuinței atribuite cu o altă  locuință vacantă  de acceași  categorie,  vor depune următoarele acte  necesare schimbului:

 

Anexa nr. 3 la H.C.L nr. 290/26.11.2021

 

MODEL CERERE PRIVIND SCHIMBUL DE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII(ANL)  ATRIBUITĂ UNUI CHIRIAȘ  CU O ALTĂ  LOCUINȚĂ  VACANTĂ DE ACEEAȘI CATEGORIE

 

 

Subsemnatul(a)_____________________________,domiciliat/ă în _____________, str. ________________, nr. ___, bl. ________, ap. ______, posesor (posesoare) al (a) C.I. seria ______ nr. _____________, CNP __________________________, în calitate de titular(ă) al contractului de închiriere  nr. _______ din data de __________ce are ca obiect locuința situată în Făgăraș, str. Câmpului, bl.____, ap. ___, jud. Brașov , în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată și actualizată privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, prin prezenta solicit schimbul de locuință pentru tineri destinate închirierii (ANL)  atribuită  cu o altă locuință vacantă  de aceeași categorie, sitută în Făgăraș, str. Câmpului, bl_____, ap. _____, jud. Brașov.

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Art. 326 Cod Penal  privind falsul în declarații, că informațile  furnizate sunt complete și corecte.

Sunt de acord cu prelucrearea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și  al Consiliului din 27.04.2016 privind proteția  persoanelor fizice referitoare la prelucrarea  datelor cu caracter personal  de către autoritățile componente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau a executării pedepselor  și  privind libera circulație a acestor date   publicată în Juranlul Oficial al Uniunii Europene  seria L Nr. 119 din 4 mai 2016.

 

 

SEMNĂTURA _________________

     DATA _________________

 

Telefon_____________

 

 

*Se completează  de către  reprezentantul  Compartimentului evidenţă patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidenţă bunuri)

Vizat* CI, seria______, nr. ________

Eliberat de _____________ la data de

___________________

 

 

*Nu fac/fac obiectul unui litigiu pe rolul  instanțelor judecătorești

*Titularul  cererii și ceilalți membrii ai familiei au/nu au  domiciliul și locuiesc /nu locuiesc la adresele  pentru care se solicită schimbul

*Verificat: Nume și prenume                                                                                               Data     

_________________                                                                                                        _________________

 

 

Prezenta cerere este însoțită  de următoarele documente:

 

 • Cerere tip – anexa nr. 3 –  privind  schimbul de locuință pentru tineri destinate închirierii (ANL)  atribuită unui  chiriaș cu o altă locuință  vacantă  de aceeași  categorie – după caz;
 • Declarație pe propria răspundere a titularului contractului de închiriere, soțul/soția acestuia  și/sau alte personae aflate în întreținere, din care să reiasă că nu au dobândit o locuinţă în proprietate şi/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care deţine locuinţa actuală .
 •  Fac excepţie cotele-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în proprietate, în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37m², suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de <LLNK 11996   114 11 201   0 18>Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”. autentifictă  exprimată  în fața notarului  public – original;
 • Certificatul de căsătorie dacă este cazul sau documente care atestă desfacerea căsătoriei, alte documente din care rezultă că nu conviețuiesc împreună, în cazul în care  a intervenit o  modificare în cadrul actului  și nu se regăsesc depuse inițial la semnarea contractului  ;
 • Actele de identitate ale solicitanților și ale membrilor familiei acestora, în cazul în care  a intervenit o  modificare în cadrul actului  și nu se regăsesc depuse inițial la semnarea contractului  ;
 • Certificatele de naștere ale copiilor sau actele de identitate , după caz ,  pentru cei care determină modificare numărului de persoane aflate în întreținere.
 •  Acte privind încredințarea copiilor minori – dacă este cazul;
 • Dovada achitării la zi a utilităților și a cheltuielilor comune (energie electrică, gaz, apă, salubritate)

 

La data de 04.10.2022, Primăria Municipiului Făgăraș are disponibile  5 locuințe ANL vacante:

 

-1 garsonieră  situat în Făgăraș, str. Câmpului, bl. D, ap. 16;

-1 garsonieră situat în Făgăraș, str. Câmpului, bl. C, ap. 15.

-1 garsonieră situată în Făgăraș, str. Câmpului, bl. F, ap. 12

-1 garsonieră situată în Făgăraș, str. Câmpului, bl. B, ap. 19

-1 apartament cu 2 camere situat  în Făgăraș, str. Câmpului, bl. E, ap. 14

 

Pentru solicitanții care doresc mai multe informații vă puteți adresa Biroul cadastru, evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri), sau la tel 0368/402949 interior 103.

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.