Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii august

Consilierii locali sunt convocați pentru data de marți, 31 august, de la ora 10.00, în ședința ordinară a lunii august.

Ordinea de zi: 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 29 IULIE 2021 (ORDINARĂ).

2.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul II 2021 la data de 30.06.2021.

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2021.

5.    Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public pentru Administrarea şi Exploatarea Pieţei Agroalimentare, a Bazarelor, Târgurilor şi Oboarelor, a Grupurilor Sanitare Publice în Municipiul Făgăraş, aprobarea Studiului de oportunitate, aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului Serviciului Public pentru Administrarea Pieţelor Agroalimentare, a Bazarelor, Târgurilor şi Oboarelor, a Grupurilor Sanitare Publice în Municipiul Făgăraş precum şi a formei de gestiune.

6.    Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activităţile de măturat, spălat, stropire, curăţat/răzuit rigole şi întreţinere a căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Făgăraş către S.C. SALCO SERV S.AFăgăraş prin atribuire directă.

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.i la HCL.nr.114/26.04.2021 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2021 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2021. ( nr.înreg.47.625/11.08.2021).

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.i la HCL.nr.114/26.04.2021 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2021 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2021. ( nr.înreg.48.886/23.08.2021).

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.i la HCL.nr.37/2020 privind modificarea şi completarea HCL nr.106/2019 privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraş pentru anul 2020.

10.    Proiect de hotărâre privind înfiinţarea în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Integrată a Făgăraşului, a Centrului de zi pentru copii pentru deprinderi de viaţă independentă.

11.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl. 21, ap. 12, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.

12.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl. 22, ap. 6, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.

13.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 13, sc. C, ap. 19, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.

14.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 34, ap. 2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.

15     Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Gării, bl.lA, ap.3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.

16.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Mecanicilor, bl.11, ap. 13, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilelor terenuri – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situate în Făgăraş, str. Negoiu, nr. 147, edificate cu 2 construcţii proprietatea S.C. ABIVAL SOLUTIONS S.R.L., înscrise în CF nr. 106905 Făgăraş în suprafaţă de 339 mp şi CF nr. 106904 Făgăraş în suprafaţă de 14 mp, în vederea rezolvării situaţiei juridice, imobile ce reprezintă terenuri situate sub construcţiile amintite (construcţii industriale şi anexe) – proprietate privată persoană juridică.

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situate în Făgăraş, str. Negoiu, nr. 149, edificat cu 1 construcţie proprietatea S.C. ROLI COM S.R.L., înscris în CF nr. 106798 Făgăraş în suprafaţă de 636 mp, în vederea rezolvării situaţiei juridice, imobile ce reprezintă terenuri situate sub construcţiile amintite (construcţii industriale şi edilitare) – proprietate privată persoană juridică.

19.    Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 104/2021 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 8, sc. B, ap. 3, înscris în CF 101699-C1-U30 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

20.    Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 105/2021 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. Negoiu, bl. 3A, sc. B, ap.i, înscris în CF 101095-C1-U19 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

21.    Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 106/2021 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. Plopului, bl. 6A, sc. A, ap. 14, înscris în CF 101594-C1-U17 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

22.    Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 107/2021 pentru imobilul apartament o cameră şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl. 12G, ap. 77, înscris în CF 101335-C1-U64 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

23.    Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3.870 mp – CF nr. 105158 Făgăraş, înscris în favoarea Direcţiei Judeţene Braşov pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi rectificarea prin radiere a înscrisurilor de carte funciară de la Ci din CF nr. 105158 Făgăraş privitoare la folosinţa gratuită.

24.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului teren – intravilan, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr. 2, înscris în CF nr. 100921 Făgăraş, nr. top 1249/2,1250/1/2,1251/1/2, în suprafaţă de 224 mp, edificat cu construcţie ”spaţiu comercial” cu SC=224 mp – proprietate privată persoană juridică.

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumului de exploatare cu nr. De 694/4, aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş.

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie, situat în Făgăraş, str.Negoiu, Bl.6, Ap.i, identic cu cel înscris în CF.nr.i03i67-Ci-U23 Făgăraş, cu nr.top.2856/1/1/27/1, cad.741.

28.    Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, blocurile A,B,C,D,E,F,G,H,I,J.

30.    Proiect de hotărâre privind promovarea elevilor care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură în anul şcolar 2020-2021, prin afişarea numelor acestora, pe o perioadă de 14 zile la avizierul aflat în Piaţa Republicii, precum şi pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Făgăraş, proiect denumit „Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte”.

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire profesională pentru aleşii locali ai Municipiului Făgăraş.

32.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( SEPTEMBRIE2021).

33.     Informare nr.47.492, 47.493, 47.494/10.08.2021 privind declararea vacantă a locurilor de consilier local aferent formaţiunii politice P.N.L., ca urmare a pierderii calităţii de membru a d-nei CENŢIU MAGDALENA FLORINA, d-lui CERGHIZAN MARIUS IOAN şi d-lui LASCU IULIAN, conform menţiunilor din Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr.729/09.08.2021, nr.730/09.08.2021 şi 731/09.08.2021.

34.     Informare din partea Camerei de Conturi Braşov, înregistrată la Primăria Făgăraş sub nr.48.413/18.08.2021 privind Decizia nr.16/09.08.2021, cuprinzând măsurile pe care ordonatorul principal de credite trebuie să le ia pentru înlăturarea deficienţelor constatate de Camera de Conturi Braşov, în vederea urmăririi punerii în execuţie a acesteia. (Municipiul Făgăraş).

35.    Informare din partea Camerei de Conturi Braşov, înregistrată la Primăria Făgăraş sub nr.41.573/17.06.2021 privind Decizia nr.9/10.06.2021, cuprinzând măsurile pe care ordonatorul terţiar de credite trebuie să le ia pentru înlăturarea deficienţelor constatate de Camera de Conturi Braşov, în vederea urmăririi punerii în execuţie a acesteia. ( Spitalul Municipal „ Dr.Aurel Tulbure” Făgăraş).

36.    Informare din partea Şcolii Postliceale Sanitare „Ecaterina Teodoroiu” Făgăraş, înregistrată la Primăria Făgăraş sub nr.46.146/29.07.2021.

37.    Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.