Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii mai. Vezi ordinea de zi

Consilierii locali sunt convocați în ședința ordinară a lunii mai pentru data de joi, 27 mai, de la orele 14.00.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 APRILIE 2021 (ORDINARA).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuţie a Bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

3.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei 1 la HCL.nr.255/29 noiembrie 2017 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne in valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinantarea imprumutului intern contractat de către Municipiul Fagaras de la CEC Bank si realizarea unor obiective de investiţii, pe o perioada de 12 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. pentru anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş pentru anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al  municipiului

7.    Proiect de hotărâre privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraş pentru anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii – “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov” SMIS – 120952.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

9.    Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Braşov asupra imobilului teren în suprafaţă de 25.000 mp, situat administrativ în Municipiul Făgăraş identic cu cel înscris în CF nr. 103766 Făgăraş, nr. cadastral 103766, CF 104003 Făgăraş, nr. cadastral 104033 şi CF 103999 Făgăraş nr. cadastral 103999 , constituit în baza HCL nr. 13/30.01.2014, revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Braşov asupra imobilului teren pentru obiectivul “închidere depozit neconform”, “Staţie de Transfer” şi “Staţie de Sortare” în municipiul Făgăraş aferent proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Braşov”, constituit în baza HCL nr.93/30.05.2011 precum şi revocarea HCL nr.79/30.04.2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:
10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraş, pentru desfăşurarea comerţului stradal, stabilirea şi modalitatea de încasare a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:

11.    Proiect de hotărâre privind asigurarea continuităţii în prestarea serviciului se salubrizare pentru activităţile de măturat, spălat, stropire, curăţat rigole şi întreţinerea căilor publice precum şi curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ pentru o perioadă de 90 de zile începând cu data de 01.06.2021, precum şi modificarea similar a duratei Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de măturat stradal şi deszăpezire din Municipiul Făgăraş prin încredinţare directă nr. 12057/2011 încheiat cu S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art.l din HCL.nr. 176/26.06.2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Fagaras, a imobilelor situate in Fagaras, str.Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, inscris in CF.nr.l03167-Cl-U23 Fagaras; str.Negoiu, bl.6,sc.D, ap.l, inscris in CF.m\103167-Cl-U22 Fagaras; str.Tabacari, bl.8, sc.A, inscris in CF.nr.l01684-Cl-U10 Fagaras si zona Centrul II, bl.56, ap.l, inscris in CF.nr.l022224-Cl-U8 Fagaras, ca fiind de uz si interes public local si completarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicina de familie, situat in Fagaras, str.Negoiu, Bl.6, Ap.l, identic cu cel înscris în CF.nr.103167- Cl- U23 Făgăraş cu nr.top. 2856/1/1/27/1, cad.741, proprietatea publică a Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicina de familie, situat in Fagaras, str.Tabacari, Bl.8, Sc.A, Ap.2, identic cu cel inscris in CF.nr.l01684-Cl-Ul 1 Fagaras, cu nr.top. 1108/2/2 cad.744, proprietatea publica a Municipiului Fagaras.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:

15.    Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren în suprafaţă de 13.453 mp, edificat cu construcţii industriale şi edilitare – domeniu public, situat în Făgăraş, str.Cetăţii, nr.40 C, înscrise în CF.nr.103050 Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună şi de interes public local, achiziţionarea imobilului teren extravilan, în suprafaţă de 1.400 mp, înscris în CF.nr.106871 Făgăraş, proprietatea d-lui Stiniguţă Gheorghe, situat în Făgăraş, str.Cânepii, Tarla A656/1/2/28/1, în scopul amenajării unui parc de joacă pentru copii.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:

17.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.3/2020 pentru imobilul teren – intravilan în suprafaţă de 955 mp, înscris în CF.nr.104014 Făgăraş, proprietatea d-lui Sfecliş Traian şi d- nei Sfecliş Vasilica (soţie), situat în Făgăraş, str.Tăbăcari, nr.13, aprobat la cumpărare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

18.    Proiect de hotărâre privind actualizare date imobil, identic cu cel inscris in CF.nr.l06275-C2- U7 cu nr.cad.630, in sensul descrierii corecte a imobilului incăpere Cameră – anexa, situat in Fagaras, str.Mihai Viteazu, nr.3, etaj.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.3227/06.05.1994, în sensul schimbării concesionarului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare încheiat în formă autentică sub nr.813/16.11.2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

20.    Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de personalul medical din cadrul secţiei Cardiologice a Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure”Fagaras, Înregistrata sub nr.3418/22.04.2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:

21.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă, precum şi cuantumul lor, aprobarea metodologiei de acordare a acestora şi a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

23. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (IUNIE 2021).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

24. Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.