Ședința ordinară a Consiliului Local va avea loc la Cetatea Făgărașului

Consilierii locali sunt convocați în ședința ordinară a lunii pentru data de marți, 23 iunie, de la orele 16.00.  În urma disputelor privind amânarea unor proiecte de către majoritatea consilierilor locali, primarul Făgărașului a declarat încă de ieri că ședința va fi organizată într-un spațiu unde vor avea acces și făgărășenii. Așadar, cetățenii care vor să ia parte la această ședință de consiliu sunt așteptați la Cetate Făgăraș, marți, 23 iunie, de la ora 16.00. ( în incinta Cetății Făgăraș).

Dispoziție ședință ordinară:

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

Ţinând seama de prevederile art.133 alin.(1) , art. 134 alin.1 lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.(1), lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196  alin.1 lit.(b), art. 197, art. 198  din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,

DISPUNE:

            Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în sedinţă ordinară  pentru data de  MARȚI, 23 IUNIE 2020, orele 16,00, la Cetate Făgăraș ( în incinta Cetății Făgăraș ), cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș – Compartiment Juridic – d-na Petronela Jurcovan, fiind și afișate pe site-ul primariei, potrivit opțiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro, secțiunea Proiecte de hotărâri.

 

            Art. 3. Proiectele de hotărâri  au avizul consultativ al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în baza competențelor acestora, conform anexei  menționate la art.1.

 

            Art. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor  de hotărâri.

 

Art. 5. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

 

Art. 6. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic – d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului  Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură  în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor municipiului Făgăraș prin afișare la sediul instituției și  Compartimentului Asociații de Proprietari și Tehnologia Informației pentru afișare pe pagina de internet a unitații administrativ teritoriale.

     Anexă la Dispoziția nr.588/2020

 PROIECTUL ORDINII DE ZI

a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului  Făgăraș, convocat pentru data de  MARȚI, 23 IUNIE 2020, orele 16,00

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras  din data de 28 MAI  2020 (ORDINARĂ).

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras  din data de 16 IUNIE  2020 (EXTRAORDINARĂ).

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL.nr.255/29.11.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la C.E.C. Bank și realizarea unor obiective de investiții, pe o perioadă de 12 ani.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană


4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes local, demararea procedurilor de participare in cadrul „Programului Termoficare 2019-2027” finantat prin Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in scopul indeplinirii conditiilor de eligibilitate de catre U.A.T.Fagaras.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.106/2019 privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului Fagaras.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă li de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru S.C. APA CANAL SIBIU S.A.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Menținere a Calității Aerului în Municipiul Făgăraș pentru perioada 2020-2024.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană
 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Anexa la HCL.nr.208/30.07.2019 denumită Fișa de fundamentare – Tarife ambalaje pe etape de activitate pentru stabilirea tarifului aferent activităților de colectare, transport, sortare și stocare temporară a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

        11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL.nr.4/2019 in sensul actualizarii Anexei nr.5A, Anexei nr.5B, Anexei nr.6A, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr.10, Anexei nr.12A si a Anexei nr.12B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Fagaras.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor 
 1. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor teren – domeniu public situate in Fagaras, Sos.Combinatului, nr.1A, inscrise in CF.nr.1000083 Fagaras, in suprafata de 10.352 mp, CF.nr.106580 Fagaras, in suprafata de 3.500 mp si CF.nr.106582 Fagaras, in suprafata de 270 mp, in vederea formarii unei parcele construibile, in suprafata de 14.122 mp, care sa corespunda cerintelor impuse de CNI in vedera finantarii edificarii unei baze sportive de TIP 1.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană
 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Făgăraș.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (IULIE 2020).

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                       administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

17.Diverse.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.