Consilierii locali, convocați în ședință ordinară

Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară, în ziua de miercuri, 24 APRILIE 2019, de la orele 18:00, în sala de ședințe a Consiliului Local.

ORDINEA DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 2019 la data de 31.03.2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2019.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș pentru anul 2019.

4.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

5.Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de către domnul Sporiș Felician-Severus prin doamna Sporiș Mihaela Delia.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș.

   7.Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local 2019.

    8.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii  Municipiului Făgăraș  cu Clubul Sportiv Țara Făgărașului  în vederea sustinerii financiare a sportivului făgărășean Curticăpean Ioan- Aurelian  pentru a participa la CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOT MASTERS din COREEA DE SUD – GWANGJU  care va avea loc în perioada 12 – 18 august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 11.500 lei.

                9.Proiect de hotărâre privind privind oportunitatea asocierii  Municipiului Făgăraș cu Asociația Română de Skandenberg ”Braț de Fier „ în vederea susținerii financiare a sportivului făgărașan Ioan Cristian Pușcasu pentru a participa la Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019  în Loutraki – Grecia, respectiv pentru a  participa  la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfășura în luna septembrie 2019 în Katowice –Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 lei.

               10.Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș pentru asistență și consultanță juridică, în vederea înființării Serviciului Public de Termoficare.

                11.Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș și ale Primarului Municipiului Făgăraș, în calitate de intimați, în Dosar nr.4183/226/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș.

              12.Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș, în calitate de pârât, în Dosar nr.205/62/2018, aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș.

               14.Proiect de hotărâre privind identificarea unor soluții pentru realizarea transportului public local în Municipiul Făgăraș prin închirierea/achiziționarea în sistem leasing, a două mijloace de transport destinate transportului public local, stabilirea traseelor și a tarifului de călătorie.

  1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Intituția Prefectului Județului Brașov – Serviciul Public Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule a unui spațiu în suprafață de 33.30 mp, din suprafața totală de 1705 mp, înscris în CF.nr.100626 – imobil aflat în proprietateapublică a Municipiului Făgăraș, situat în str.Șoseaua Combinatului, nr.A1 – pentru sală așteptare probă practică.

16.Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului local multianual al Municipiului Făgăraș pentru creșterea numărului de clădiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, potrivit prevederilor art.14, alin.(5) din Legea nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată.

    17.Proiect de hotărâre privind participarea U.A.T. Municipiul Făgăraș în cadrul „Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme” și contractarea finanțării, aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș” și asigurarea și susținerea contribuției proprii pentru realizarea proiectului „Închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș”.

18.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară, a unui imobil-teren situat în Făgăraș, str.Aleea Livezii, nr.10A, dezmembrarea acestui imobil în 2 loturi, înscrierea unui lot în favorul Primăriei Municipiului Făgăraș, conform H.C.L.nr.38/31.01.2018 și revocarea H.C.L.nr.235/30.08.2018.

19.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat in domeniul public a imobilului-teren extravilan, situat in Fagaras, Sos.Combinatului, inscris in CF.nr.100854 Fagaras, in suprfata de 2.051 mp, avand destinatie de “drum”, conform Planului Urbanistic Zonal- ansamblu residential in Sos.Combinatului, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabulatii in cartea funciara pe numele Municipiului Fagaras-domeniu public si modificarea Inventarului Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

                20.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.19/29.03.2019 pentru imobilul – apartament 2 camere, situat în Făgăraș, str.13 Decembrie, bl.23, ap.8, aprobat la vânzare.

21.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.20/29.03.2019 pentru imobilul – apartament 2 camere, situat în Făgăraș, str.Narciselor, bl.B, sc.B, ap.20, aprobat la vânzare.

22.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.21/29.03.2019 pentru imobilul – apartament 2 camere, situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.20, sc.B, ap.2, aprobat la vânzare.

23.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.5.448/27.04.1999, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare nr.1430/12.09.2018.

24.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.15.330/31.07.2012, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr.3744/26.10.2018.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii, a unui teren din domeniul public, în suprafață de 8,00 mp, din suprafața totală de 8.741 mp, identic cu cel înscris în CF.nr.105976 situat în Făgăraș, str.Nicolae Bălcescu Tronson II ( în vecinătatea bl.6B, B-dul Unirii), în vederea amplasării unui chioșc ambulant atelaj de tip rustic ( construcție provizorie), pentru comercializare produse alimentare.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării denumirii proprietarului imobilului – teren, în suprafață de 5.764 mp, situat în Făgăraș, Str.Parcului, nr.2, înscris în CF.nr.104134 Făgăraș, nr.top. 104134.

       27.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, situat in Fagaras, str.Dr.I.Senchea, nr.2, inscris in CF.nr.104173 Fagaras, Cad.1208, Top.1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2, in suprafata de 5337 mp.

       28.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, situat in Fagaras, str.Negoiu, nr.147, inscris in CF.nr.105393 Făgăraș, nr.top. 105393, în suprafață de 18.867 mp.

29.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren – curte grădiniță, situate în Făgăraș, Str.13 Decembrie, nr.25A, înscris în CF.nr.106280 Făgăraș, nr.top.2411//1/1/22/1/1/1/1/2/2/2, în suprafață de 1.154 mp, ca fiind de uz și interes public local si modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

30.Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului „drum exploatare str.Libertății + pod Galați”, imobil situat în intravilanul Municipiului Făgăraș, în suprafață de 6.453 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului, în vederea întabulării în cartea funciară pe numele Municipiului Făgăraș-domeniu public și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

         31.Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, blocurile A, B, C.

32.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (MAI 2019).

  1. Diverse.

 

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează Secretarul Municipiului Făgăraş care va proceda la aducerea ei la cunostinţă publică şi va transmite consilierilor, proiectele înscrise pe ordinea de zi.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.