Bani pentru investiţii în exploataţii agricole, în cadrul GAL Microregiunea Valea Sâmbetei

APEL DE SELECŢIE PRELUNGIT

Măsura M1/2A – „Investiţii în exploataţii agricole în teritoriul MVS”

Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M1/2A) – 01/18 – 07.03.2018

Data lansării apelului de selecţie: 05 FEBRUARIE 2018

Beneficiari eligibili:

  • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate de pe teritoriul GAL MVS (Persoana fizică autorizată, Întreprindere individual, Întreprindere familială, Societate în nume colectiv, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare dezvoltare și didactice)
  • cooperative (cooperative agricole și societăți cooperative agricole), grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Fondul nerambursabil total disponibil, alocat pe sesiune: 224.584,31 Euro

Suma maximă nerambursabilă/proiect: 37.430 Euro pentru un proiect

Intensitatea sprijinului: În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 50.000 SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 37.430 euro. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%,cu conditia ca rata maxima a sprijinului combinat sa nu depășeasca 90% în cazul fermelor mici și medii daca cel putin una din urmatoarele conditii va fi indeplinita:

  • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305), sau femei;
  • Proiectelor integrate care intră sub incidența a cel puțin două măsuri diferite, una dintre ele fiind măsura 4;
  • Utilizarea investițiilor sau serviciilor colective, realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de producători)
  • Proiectelor inovative;
  • Proiectelor care propun producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu.
  • Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
  • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013;

Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se pot depune proiectele:

Proiectele se vor depune până la data de 29 MARTIE 2018 la punctul de lucru al Asociaţiei GAL-MVS din localitatea Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului cultural – la etaj), de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 12.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe site-ul www.galmvs.ro, la secțiunea Sesiuni proiecte/Anunţ sesiuni active.

Date de contact:Asociaţia  GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei, Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului cultural), jud.Braşov, tel.: 0268 286 701 sau  email: galmvs@galmvs.ro.

La punctul de lucru GAL-MVS din localiatea Drăguş, nr. 477, este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente Măsurii M1/2A.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *