Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii septembrie

Consilierii locali ai Municipiului Făgăraș sunt convocați în ședința ordinară a lunii septembrie pentru data de 29 septembrie, de la ora 19.00.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de joi, 29 SEPTEMBRIE 2022, orele 19:00

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Făgăraş din data de 31 AUGUST 2022 ( ordinară).

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Făgăraş din data de 31 AUGUST 2022, orele 20 ( extraordinară- convocată de îndată).

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Făgăraş din data de 14 SEPTEMBRIE 2022 ( extraordinară- convocată de îndată).

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Făgăraş din data de 20 SEPTEMBRIE 2022 ( extraordinară- convocată de îndată).

5.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2022.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.i la HCL.nr.37/2020 privind modificarea şi completarea HCL.nr.106/2019 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020.

7.     Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.i la HCL.nr.155/2021 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2021.

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr.9/2009, ca urmare a reevaluării unor bunuri proprietate publică şi privată a Municipiului Făgăraş, precum şi predarea unor bunuri rezultate din investiţii şi lucrări în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate pe domeniul public al Municipiului Făgăraş, cu încheierea actului adiţional în acest sens.

9.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului încăpere-anexă, situat în Făgăraş, str.Mihai Viteazu, nr.3, înscris în CF.nr.io6275-C2-U7 Făgăraş, în suprafaţă de 6 mp.

10.    Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren intravilan în suprafaţă de 6.320 mp, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraş, identificat în CF.nr.101006 Făgăraş.

11.    Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren intravilan în suprafaţă de 9.423 mp, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraş, identificat în CF.nr.107160 Făgăraş.

12.    Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren intravilan în suprafaţă de 15.919 mp, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraş, identificat în CF.nr.107161 Făgăraş.

13.    Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren intravilan în suprafaţă de 18.902 mp, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraş, identificat în CF.nr.107164 Făgăraş.

14.     Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren intravilan în suprafaţă de 6.159 mp, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraş, identificat înCF.nr.107171 Făgăraş.

15.     Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren intravilan în suprafaţă de 3.180 mp, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraş, identificat în CF.nr.107175 Făgăraş.

16.    Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren intravilan în suprafaţă de 2.443 mp, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraş, identificat în CF.nr.100926 Făgăraş.

17.    Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr.12.393 din 27.06.2019 încheiat între Municipiul Făgăraş şi Partidul Verde – Filiala Braşov, str.Republicii, nr.6.

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere nr.23.924 din 30.07.2018 ce are ca obiect imobilul apartament cu destinaţia de “cabinet medical” şi concesionarea directă a imobilului apartament cu destinaţia „cabinet medical”, proprietate privată a Municipiului Făgăraş, înscris în CF.nr.i02224-Ci-U6 Făgăraş, situat în Făgăraş, str.1 Decembrie 1918, bl.56, ap.2.

19.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.34/06.06.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Negoiu, nr.147, în suprafaţă de 3.304 mp, edificat cu construcţie proprietatea privată persoane fizice şi persoane juridice, aprobat la vânzare.

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Negoiu, nr.147, edificat cu construcţie Ci, înscris în CF.nr.106903 Făgăraş, în suprafaţă de 724 mp.

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Negoiu, nr.149, edificat cu 1 construcţie proprietatea S.C. ROLI COM S.R.L., înscris în CF.nr.106798 Făgăraş, în suprafaţă de 636 mp, în vederea rezolvării situaţiei juridice, imobile ce reprezintă terenuri situate sub construcţiile amintite (construcţii industriale şi edilitare) – proprietate privată persoană juridică.

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Trandafirilor, teren înscris în CF.nr.107327 Făgăraş, în suprafaţă de 249 mp, aferent construcţiei Ci – casă, proprietate persoană fizică.

23.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilelor teren cu categoriile de folosinţă „drum” DR 1206/12 cu suprafaţa de 752 mp şi „canal”, CC1206/4, cu suprafaţa de 803 mp, extravilan, cuprinse la poziţia 24 şi 25 din tabelul parcelar, anexă parte integrantă din documentaţia de plan parcelar, pe numele Municipiului Făgăraş – domeniu public, ca fiind de uz şi interes public local, precum şi completarea Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

24.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului Atelier întreţinere şi intervenţii, imobil format din teren în suprafaţă de 918 mp, edificat cu construcţii C1-C4 cu SDt = 416 mp, situat în Făgăraş, Cvartal Tăbăcari, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş, precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren – domeniu privat, situat în Făgăraş, Şoseaua Hurezului, în suprafaţă de 82.136 mp, înscris în CF.nr.103998 Făgăraş.

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, schimbul şi administrarea locuinţelor din fondul locativ, aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Făgăraş.

27.     Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, destinaţiei şi a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmează a se recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică U.A.T.Făgăraş; aprobarea preţului de vânzare către populaţie a lemnului de foc destinat încălzirii locuinţei şi pentru lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm; Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, precum şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.

28.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în dosar civil nr.19.147/197/2021, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, în care Municipiul Făgăraş, prin reprezentant legal are calitatea de reclamant în contradictoriu cu pârâta ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ISO MEDIU ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂŢILOR DIN JUDEŢUL BRAŞOV, reprezentată legal de avocat cabinet avocat C.L.Gheorghe&Asociaţii, obiectul dosarului fiind constatare nulitate act juridic.

29.    Proiect de hotărâre privind asigurarea din bugetul local al Municipiului Făgăraş a hranei pentru 75 de elevi din învăţământul profesional, înscrişi la Colegiul “Aurel Vijoli” Făgăraş, prin Cantina de ajutor social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş.

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2022- 2023, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă, din Municipiul Făgăraş.

31.     Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( OCTOMBRIE 2022).

32.    Diverse

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *