Un post de asistent medical și unul de șofer, scoase la concurs de Ambulanța Brașov, pentru Făgăraș

Serviciul de Ambulanță Județean Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, de :

 • 1 post asistent medical la Sediul Central Brașov, specialitatea medicină generală, nivelul studiilor S, vechime minimă în specialitate 6 luni, perioadă nedeterminată
 • 2 posturi asistenți medicali la Sediul Central Brașov, specialitatea medicină generală, nivelul studiilor PL, vechime minimă în specialitate 6 luni, perioadă nedeterminată
 • 1 post asistent medica! de farmacie la Sediul Central Brașov, specialitatea farmacie, nivelul studiilor PL, vechime minimă în specialitate 6 luni, perioadă nedeterminată
 • 5 posturi șofer I autosanitară la Sediu! Central Brașov, nivelul studiilor liceale, diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier, 6 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist (categoriile B și C), perioadă nedeterminată
 • 2 posturi șofer II autosanitară la Sediul Central Brașov, nivelul studiilor liceale, diplomă de absolvire a cursului’ de ambulanțier, 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist (categoriile B și C), perioadă nedeterminată
 • 1 post magaziner la Sediul Central Brașov, nivelul studiilor liceale, diplomă de bacalaureat, vechime în activitate minimum 6 luni, perioadă nedeterminată
 • 1 post asistent medical la substația Făgăraș, specialitatea medicină generală, nivelul studiilor PL, vechime minimă în specialitate 6 luni, perioadă nedeterminată
 • 1 post șofer I autosanitară la substația Făgăraș, nivelul studiilor liceale, diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier, 6 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist (categoriile B și C), perioadă nedeterminată
 • 1 post șofer I autosanitară la substația Codlea, nivelul Studiilor liceale, diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier, 6 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist (categoriile B și C), perioadă nedeterminată
 • 1 post șofer I autosanitară la substația Poiana Brașov, nivelul studiilor liceale, diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier, 6 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist (categoriile B și C), perioadă nedeterminată
 • 1 post șofer II autosanitară la substația Râșnov, nivelul studiilor liceale, diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier, 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist (categoriile B și C), perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 decembrie 2021, ora 15:00: perioada (termenul) limită de depunere a dosarelor;
 • 17 decembrie 2021, ora 10.00, proba scrisă (pentru asistenți medicali, asistent medical de farmacie și magaziner);
 • 17 decembrie 2021, ora 09.00, proba scrisă (pentru șoferi autosanitară);
 • 21 decembrie 2021, ora 10.00, proba practică şi interviu (pentru asistenți medicali, asistent medical de farmacie și magaziner);
 • 21 decembrie 2021, ora 09.00, proba practică şi interviu (pentru șoferi autosanitară).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Brașov, Str. Dr.Victor Babeş, nr. 27, telefon 0268/413.333, interior 23, fax: 0268/416.411, e-mail: runos@ambulantabrasov.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.