Salco Serv angajează consilier juridic și șef serviciu financiar-contabilitate

Salco Serv SA a scos la concurs două posturi, pe perioadă nedeterminată  pentru funcțiile de consilier juridic și șef serviciu financiar-contabilitate.

Consilier juridic Salco Serv S.A. din Făgăraș, Județul Brașov

Salco Serv S.A. din Făgăraș, Județul Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de consilier juridic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
 • vechime: minim un an în specialitatea postului;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Principalele cerințe: asigurarea desfășurării activității firmei în conformitate cu normele legale și consilierea sub aspect juridic a departamentelor și conducerii acestora.

Profilul candidatului:

 • cunoștințe foarte bune de legislație;
 • echilibru emoțional;
 • capacitatea de a se informa și a învăța în permanență;
 • capacitate de documentare și planificare a activității;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • spirit de inițiativă, gândire logica, flexibilitate, fire energică, optimistă,
 • atitudine pro-actrvă, persoană riguroasă, cu spirit de observație;
 • abilități organizatorice și de auio-organizare, punctualitate, capacitatea de a respecta termene limită:
 • rezistență la stres;
 • ușurința în stabilirea relațiilor interpersonale;
 • asumarea responsabilității;
 • adaptare rapidă la mediul de lucru;
 • disponibilitate pentru munca în echipă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 aprilie 2021, ora 24:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 aprilie 2021: proba scrisă;
 • 20 aprilie 2021: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la secretariat Salco Serv S.A., Făgăraș, str. Negoiu 147, județul Brașov.

Șef serviciu financiar-contabilitate

Salco Serv S.A. din Făgăraș, Județul Brașov

Salco Serv S.A. din Făgăraș, Județul Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată , a funcției contractuale de execuție vacante, de șef serviciu financiar-contabilitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniu economic:
 • vechime în domeniul financiar contabil, pe o poziție de conducere, minimum 5 ani.

Profilul candidatului:

 • Principalele cerințe: conducătorii din domeniul financiar planifică, conduc direct și coordonează operațiunile financiare ale societății, în colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) și cu conducătorii altor departamente ori secțiuni.
 • să posede cunoștințe temeinice în ceea ce privește sistemul organizatoric și financiar-contabil;
 • să posede cunoștințe solide în ceea ce privește legislația în vigoare privind domeniul financiar-contabil;
 • să probeze o buna cunoaștere a conducerii contabilității computerizate;
 • inteligentă (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • capacitate de a prelucra informațiile, dc a Ic interpreta și de a Ic valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • abilități organizatorice și de auto-organizare, punctualitate, capacitatea de a respecta termene limită;
 • rezistență la stres.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 aprilie 2021, ora 24:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 aprilie 2021: proba scrisă;
 • 20 aprilie 2021: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la secretariat Salco Serv S.A., Făgăraș, str. Negoiu 147, județul Brașov, e-mail: salcoserv@gmail.com.

sursa: http://posturi.gov.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.