Două posturi de muncitor calificat, scoase la concurs la Unitatea Teritorială 430 din Șinca Veche

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 430, cu sediul în satul Șinca Veche, str. Extravilan nr. 1, comuna Șinca, județul Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • muncitor calificat (electrician), treapta profesională I – cod 741307 conform specificației COR 2020, din cadrul Compartimentului întreținere Exploatare al Unității Teritoriale 430;
 • muncitor calificat (șofer mașină P.S.I.), treapta profesională I – cod 833204 conform specificației COR 2020, din cadrul Compartimentului Pază P.S.I. al Unității Teritoriale 430.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.,

The specified slider is trashed.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat (electrician), treapta profesională I:
  • studii generale sau medii cu diplomă de absolvire sau certificat de calificare;
  • calificare în meseria de electrician, electromecanic, electronist sau similar;
  • autorizație de electrician autorizat, gradul II B emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – A.N.R.E., valabilă;
  • vechimea în specialitatea studiilor – 9 ani cu experiență în mentenanță instalații și echipamente electrice, electronice, automatizări, etc.
 • muncitor calificat (șofer mașină P.S.I.), treapta profesională I:
  • studii generale sau medii cu diplomă sau certificat de absolvire;
  • curs de calificare pompier/servant pompier cu certificat de calificare;
  • permis de conducere categoriile B, C, E;
  • vechimea în muncă – 9 ani;
  • vechimea în specialitatea studiilor – 9 ani ca șofer profesionist.

2048x1365-usrplusbrasov

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 noiembrie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 decembrie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
 • 11 decembrie 2020, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

The specified slider is trashed.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 430, din Şinca Veche, str. Extravilan nr. 1, judeţul Braşov, telefon 0268/245.554, interior 109, e-mail elena.rusu@anrsps.gov.ro.

sursa: http://posturi.gov.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.