Posturi scoase la concurs la Colegiul Național „Radu Negru“

Colegiul Național ,,Radu Negru” Făgăraș, cu sediul în Făgăraș, str. Școlii nr.1, județul Brașov,  telefon&fax 0268-211774,  anunță concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  următoarelor funcţii contractuale de execuţie, vacante, în acord cu prevederile H.G. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014.

 1. Paznic – 2 posturi
 2. Îngrijitor unitate școlară – 1 post

 

 1. PAZNIC – 2 POSTURI

               I.1.Condiții generale pentru ocuparea posturilor

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2.Condiţii specifice pentru ocuparea postului pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant de (portar) paznic sunt stabilite pe baza fișei postului, după cum urmează:

 • condiții de studii: generale sau medii;
 • persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție trebuie să fie atestat profesional (angajarea personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp se face pe baza certificatului de cazier judiciar și a atestatului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și de gardă de corp, în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare sau certificat de absolvire a unui curs în specialitatea postului),
 • comportament și o conduită adecvate unei instituții de învățământ atât față de copii, cât și față de colegi;
 • abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii ;
 • disponibilitate pentru program flexibil ;
 • disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fișa postului.

I.3.DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. recomandare de la ultimul loc de muncă;
 8. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

        I.4.BIBLIOGRAFIE

             1.Legea 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul VI., art.47,48.

2.Hotărârea nr 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 

3.Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă; Capitolul I. șiIV.

4.Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor; Capitolul I. șiII.

5.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II.

6.OMENnr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar; Titlul IV.– Personalul unităților de învățământ; Capitolul III.- Personalul nedidactic.

 1. Legea nr. 53/2003- Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; Titlul II.- Contractul individual de muncă – Capitolul II.- Executarea contractului individual de muncă și Capitolul V. – Secțiunea III.- Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului;

 

 1. ÎNGRIJITOR UNITATE ȘCOLARĂ

        II.1 Condiții generale pentru ocuparea postului

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

II.2. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii generale sau medii

– abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii

– abilitatea de a lucra în echipă

– disponibilitate pentru program flexibil

– răspunde de curățenia și igiena din sectorul repartizat

– utilizarea corespunzătoare a ustensilelor și materialelor de curățenie

– disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fișa postului

II.3.Dosarul de concurs

Candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. recomandare de la ultimul loc de muncă;
 8. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul colegiului la numărul de telefon 0268-211774   şi pe site-ul colegiului www.radunegru.ro, rubrica anunțuri.

II.4. Bibliografie

 

1) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.06.2006;

2) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 633/24.07.2006.

3) Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare,

4) Legea nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare,

5) Legea 40/2010 privind modificarile şi completările Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

III.CALENDARUL CONCURSULUI

Probele se vor susţine la sediul Colegiului Național ,,Radu Negru” Făgăraș, conform calendarului următor:

 • 18 martie 2020; ora 13.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 19 martie 2020, ora 13,00, selectia dosarelor si afișarea rezultatelor
 • 26 martie 2020, ora 9,00 proba scrisă
 • 26 martie 2020, ora 11:00: proba interviu
 • 26 martie 2020, ora 13:00: proba practică
 • 27 martie 2020, ora 9,00, afișarea rezultatelor concursului
 • 27 martie 2020, orele 10,00-11,00 , depunerea eventualelor contestatii
 • 30 martie 2020, ora 10,00, afișarea rezultatelor finale.

 Concursul va consta din următoarele etape:

 1. Selecția dosarelor – se notează cu admis/respins
 2. Proba scrisă – maxim 100 de puncte
 3. Interviu – maxim 100 de puncte
 4. Proba practică – pentru postul de îngrijitor

Notă:

Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba următoare.

          Contestatiile se pot face doar pentru proba scrisă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.