Se caută inginer pentru Unitatea Militară din Cincu

FOTO: brx.ro

U.M. 01495, Cincu, judeţul Braşov, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a unui post vacant de personal civil contractual, aprobat pentru încadrare prin Memorandumul cu tema: Aprobarea ocupării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, nr. C (S) 105 din 12.01.2018 de către Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018, astfel:

• 1 inginer II în Biroul Dezvoltare Infrastructură.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. să fie absolvenţi de studii superioare tehnice cu diplomă de licenţă;
2. să deţină cunoştinţe de operare/programare în sistemul Microsoft Windows, pachelul Microsoft Office, Adobe, Corel CAD. Deviz-ProlO (similare);
3. să aibă cunoştinţe minime de limba engleză;
4. vechime minimă în muncă – minimum 3 ani;
5. persoana declarată „Admis“ la concurs să tic de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 noiembrie 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 noiembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
 • 29 noiembrie 2018, ora 10:00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Punct de contact: – U.M. 01495 Cincu cu sediul în loc. Cincu, str. Principală, nr. 1, jud. Braşov, telefon 0268/2044105, int. 0111(centrală telefonică), fax 0268/244020 telefon 0268/244105, int. 0165.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *