ANUNȚ PUBLIC privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Hârseni alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

 

Autoritate contractanta : COMUNA HÂRSENI, adresa Hârseni, str. Principală, nr. 175, judeţul Braşov, telefon/fax: 0268-247800, 0268/247832 cod fiscal 4384591, reprezentată prin OLTEAN Mihai, funcţia :PRIMAR .

2. Se aduce la cunoștiința publica ca persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial – asociatii ori fundatii constituite conform legii – sau cultele religioase recunoscute conform legii care desfășoara activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public la nivelul com .Harseni au dreptul de a participa, in conditiile legii 350/2005 si a regulamentului local aprobat prin HCL 43/ 15.12.2016 si completat prin HCL 22/9.03.2018 ,la procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabila , sesiunile de selectie aferente anului 2018 .

 

Finanţãrile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public iniţiate si organizate de cãtre acestia, în completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donaţii şi sponsorizãri.

3. In temeiul HCL  25/14.03.2018 privind aprobarea BVC local pe anul 2018   in capitolul bugetar alocat finantarilor nerambursabile ,respectiv in capitolul 67.02.05.01

a fost alocata suma de 10.000 lei  , doar pentru activitati sportive .

4. Documentaţia solicitanţilor persoane juridice va contine actele prevazute mai jos:

a) formularul de solicitare a finanţãrii conform anexei 1;

b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, prezentat- anexa 3;

c) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi din care sa rezulte detinerea disponibilitatilor banesti reprezentand cota proprie de finantare a aplicantului:

– scrisori de intenţie din partea tertilor;

– contracte de sponsorizare;

– bugetul de venituri si cheltuieli al organizatorului;

– document financiar emis de catre o institutie bancara

– alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;

d) declaraţia consiliului director al organizaţiei fără scop lucrativ solicitante, anexa 2

e) actul constitutiv, statutul, sentinta civila şi certificatul de inregistrare fiscala, actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante si actele adiţionale, după caz;

f) certificatul de identitate sportiva in cazul programelor sportive;

g) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraţia finanţelor publice a com. Harseni; in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situatiile aferente exercitiului financiar anterior;

h) extras de cont emis de catre o institutie bancara prin care sa se confirme numărul de cont al solicitantului, mentionat in cererea de finantare(Anexa 1);

i) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;

j) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa 8)

k) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre stat si bugetul local

l) declaratia de impartilitate, conform anexei 5

m) buget narativ – buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuielil prevazute

n) alte documente considerate relevante de catre aplicant

Documentatia solicitantilor persoane fizice va contine urmatoarele acte:

  a)formularul de solicitare a finanţãrii, conform anexei 1;

  b)bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, prezentat – anexa 3;

  c)dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi din care sa rezulte

detinerea disponibilitatilor banesti reprezentand cota proprie de finantare a aplicantului:

– scrisori de intenţie din partea tertilor;

– contracte de sponsorizare;

– bugetul de venituri si cheltuieli al organizatorului;

– document financiar emis de catre o institutie bancara

– alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;

d) declaraţia persoanei fizice, conform anexei nr.2,

e) extras de cont emis de catre o institutie bancara prin care sa se confirme numărul de cont al solicitantului, mentionat in cererea de finantare(Anexa 1);

f) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa 8)

g) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre stat si bugetul local

h) declaratia de impartilitate conform anexei nr.5

i) copie dupa actul de identitate

j) buget narativ – buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevazute

k) alte documente considerate relevante de catre aplicant

 

  1. Se aproba doua sesiuni de depunere/ analiza /selectie proiecte :

 

  1. Proiectele se depun în perioada februarie –martie a fiecărui an. Sesiunea de

selectie a proiectelor  se va face în luna aprilie  a fiecărui an.

  1. Proiectele se depun în perioada iunie-iulie  a fiecărui an. Sesiunea de

selectie a proiectelor se va face în luna august   a fiecărui an

  1. Documentaţia de solicitare a finanţãrii se va depune intr-un singur exemplar (original) in dosar de incopciat pe care va fi specificat numele aplicantului, numărul de file conţinut (fiecare pagină a dosarului va fi numerotată), precum si in format electronic (pe suport magnetic) la registratura Consiliului Local com. Harseni, la sediul Primariei com. Harseni, situat in sat Harseni nr. 175.

 Documente necesare pot fi descarcate de pe site-ul oficial : w.w.w.primariaharseni.ro – sectiunea finantari  nerambursabile .

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *