Două posturi vacante, scoase la concurs la Muzeul Țării Făgărașului

Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat” din Făgăraş, Judeţul Braşov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

 1. şef, Serviciu Financiar-contabil;
 2. custode gestionar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • şef Serviciu Financiar-Contabil:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă ştiinţe economice, master în domeniu;
  • experienţă şi competenţă în domeniul economic şi financiar contabil bugetar: minimum 5 ani;
  • vechime în funcţii de conducere cu profil economic sau financiar-contabil: minimum 5 ani;
  • cunoştinţe de operare în SEAP şi FOREXEBUG;
  • cunoştinţe foarte bune de operare PC: Windows, Microsoft Office, Excel, precum şi alte aplicaţii;
  • capacitatea intelectuală şi de specialitate de a lucra într-o unitate eu caracter bugetar, ţinerea la zi a evidenţei financiare şi contabile a instituţiei, efectuarea tuturor situaţiilor şi raportărilor financiare, conform legislaţiei în vigoare, efectuarea execuţiilor bugetare, efectuare şi implementare proceduri operaţionale din domeniul financiar contabil, organizare inventariere patrimoniu, alte sarcini specifice, conform fişei postului;
  • cunoaştere aprofundată a tuturor aspectelor legislaţiei fmanciar- contabile bugetare;
  • obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţiilor financiar-contabile, receptivitate, spirit de echipă;
  • cunoaşterea unei limbi străine;
  • lucru în echipă, disponibilitate de a desfăşura ocazional program prelungit.
 • custode gestionar:
  • studii medii absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime în domeniul – 6 ani;
  • cunoaşterea unei limbi străine;
  • condiţii specifice – abilităţi de comunicare în public, lucru în echipă disponibilitate de a desfăşura ocazional program prelungit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 martie 2018, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 martie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
 • 26 martie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer Literat” din Făgăraş, str. Mihai Viteazul nr. 1, Judeţul Braşov, telefon 0768/186.571.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *