Consiliul Local al Municipiului Făgăraș este convocat în şedinţă ordinară

Consilierii locali sunt convocați in ședință ordinară pentru data de miercuri, 21 FEBRUARIE 2024, orele 15:00.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al §edin(ei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 5 IANUARIE 2024 (sedinta extraordinara-convocata de indata).

2. Proiect de hotarare privind incetarea aplicabilitafii prevederilor HCL.nr.4/06.01.2021 privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C.Salco Serv S.A.Fagara§, ale HCL.nr49Z25.02.2021 privind modificarea §i completarea HCL.nr.4/06.01.2021 privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C.Salco Serv S.AFagaras §i ale HCL.nr.279/28.07.2022 privind modificarea §i completarea Art.l din HCL.nr.4/06.01.2021 prin diminuarea cotei de dezvoltare aferenta taxei speciale de salubrizare aplicata persoanelor fizice §i aferenta tarifelor practicate de S.C.Salco Serv S.A.Fagara§, precum §i actualizarea listei de investifii aferenta.

3P.roiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al Municipiului Fagara§ prin HCL.nr.138/30.05.2023.

4P.roiect de hotarare privind aprobarea demararii lucrarilor de intervenfie pentru cre§terea performan(ei energetice a blocurilor de locuinfe situate in Fagara§, Cartier Tudor Vladimirescu, bl.A turn, bl.B turn, bl.C turn si Cartier Zona Garii, bl.2B turn, finanfate din sume avansate din bugetul local al Municipiului Fagara§ §i instituirea taxei de reabilitare termica.

5.Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2024.

6.Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTARILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE §1 ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfa§ura pe parcursul anului 2024 in Municipiul Fagara§ §i eviden(ierea fondurilor necesare in bugetul local 2024.

7P.roiect de hotarare privind acceptul de infiinfare a Consorfiului §colar Fagaras, intre Centrul $colar pentru Educatie Incluziva Fagara§ §i Liceul Tehnologic „Aurel Vijoli” Fagara§.

8P.roiect de hotarare privind acceptul de infiintare a Consorfiului $colar intre Colegiul Nafional ”Doamna Stanca,, Fagaras §i Liceul Teologic Ortodox ”Sf. Constantin Brancoveanu” Fagara§.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor/dosarelor de locuinfe pentru tineri, destinate inchirierii pentru acordarea de locuin(e A.N.L.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosin(a locuintelor construite din fondurile Agenfiei Nafionale pentru Locuin(e ( A.N.L.), situate in Municipiul Fagara§, str.Campului, bl. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

11.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere pentru locuintele din Fondul Locativ al Municipiului Fagara§.

12.Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren intravilan, proprietatea Municipiului Fagara§ – domeniu public, situat in Fagaras, Cartier Negoiu, inscris in CF.nr.108240 Fagara§, in suprafafa de 58.906 mp, in 3 loturi.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii ofertei de achizifie, la valoarea de evidenta contabila, in vederea cumpararii imobilului teren intravilan cu construcfii in suprafata de 910 mp, identificat in CF.nr.101152 Fagara§, ca fiind necesar Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat din Municipiul Fagara§.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului fmal al evaluarii anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaraș.

15. Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca pre§edinte de §edin(a (MARTIE 2024).

16.Informare privind Raport de follow-up inregistrat la Municipiul Fagaras sub nr.28.542/1/02.02.2024.

17.Diverse.

Detalii AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *