Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic

 

Primăria comunei Hârseni organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic  (post contractual)

Concursul  se va organiza la sediul Primăriei com. Hârseni (sat Hârseni nr.175 ) în data de  15.12. 2017 ora 10 ( proba scrisă) și 18.12. 2017,  ora 10 interviul

   Pana la data de  28.11.2017 ora 16  se poate depune dosarul  de concurs.

Dosarul de concurs va contine obligatoriu următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice :

– vechime in munca , in specialitatea studiilor , minim 5 ani

– sa faca dovada ca la ultimele locuri de munca nu a intrat in conflict cu institutia angajatoare , inclusiv dupa incetarea contractului /raportului de munca ( prin deschiderea unor actiuni in instanta )

 

 1. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor;
 2. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 3. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 4. g) adeverinţă medicală emisa de medic de specialitate din cadrul  spitalului  CF Brasov
 5. h) curriculum vitae;
 6. i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului :

 

Condițiile generale  necesar a fi îndeplinite de candidați:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşterea limbii română, scris şi vorbit;
 3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplină de exerciţiu;

Concursul va avea doua probe : proba scrisa si interviul .

Calendar desfasurare :

15.12.2017 :

ora 10 proba scrisa

ora 14 afisare rezultate

15.12. 2017  pana ora 16  depunere contestatii

18.12. 2017

   ora 10 interviul

ora 12 afisare rezultate

18.12. 2017  pana ora 16 depunere contestatii

18.12.2017 ora 16 afisare rezultate finale

 Bibliografia propusa :

-Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual , republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
O.G.nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi completată şi completată prin Legea nr.233/2002
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.119 din 16 octombrie 1996 cu privire la acele de stare civilă
Hotărârea de Guvern nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
-Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare.

-Legea 18/1991 –fondului funciar

-Hg.890/2005 – pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor

– Constitutia Romaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.