30 de posturi, scoase la concurs de Jandarmeria Brașov

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, și având în vedere Ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române nr. 169562/11 din 16.09.2021,

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Nicolae Titulescu” Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Vasile Goldiș, nr. 1-3, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea a 30 de posturi vacante de subofițer pază principal prin încadrare directă și rechemare în activitate, după cum urmează:

– 4 posturi la Detașamentul 2 Jandarmi Brașov la obiectivele Sediul I.J.J. Brașov (2) și Camera de Conturi Brașov (2);

– 4 posturi Detașamentul 3 Jandarmi Brașov la obiectivele Tribunalul și Judecătoria Brașov (3) și Serviciul Teritorial Brașov – D.N.A. (1);

– 16 posturi la Detașamentul 5 Jandarmi Dumbrăvița la obiectivele Baza Depozitare Întreținere Armament Geniu Chimic Dumbrăvița – M.A.I. (10) și Uzina ”R” Feldioara (6);

– 4 posturi la Detașamentul 7 Jandarmi Vlădeni la obiectivele Depozitul de Produse Speciale Vlădeni (2) și Depozitul de Produse Speciale Dejani (2);

– 2 posturi la Detașamentul 8 Jandarmi Făgăraș la obiectivele Cazarma Făgăraș (1) și Parchetul și Judecătoria Rupea (1).

 

 

SECŢIUNEA I

Cerințe pentru ocuparea postului, stabilite potrivit prevederilor din fișa postului și condițiile de participare la concurs

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I. , printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat admis);
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate de societate;
 7. g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 8. h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 9. i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. k) să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului, respectiv școală militară de subofițeri sau studii liceale cu diploma de bacalaureat;

 

 1. l) să obțină autorizaţie de acces la informații clasificate clasa „Secret de serviciu”, respectiv clasa ”Secrete de stat” nivelul ”Secret” – după numirea pe funcție, corespunzător cerințelor din fișa postului pe care va fi încadrat; neobținerea autorizației de acces la informații clasificate atrage de drept eliberarea din funcție;
 2. m) candidații declarați “admis” nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Persoanele recrutate în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii specifice:

 1. a) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe / în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea acestei cerințe se realizează cu ocazia examinării medicale);
 2. b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

 

Persoanele recrutate în vederea rechemării în activitate trebuie să îndeplinească și următoarele criterii specifice:

 1. a) nu au fost trecute în rezervă în condițiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare; b) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe / în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea acestei cerințe se realizează cu ocazia examinării medicale);
 2. c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuțiile din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs;

Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate / poliţist nu fac obiectul prevederilor prezentului punct.

Recrutarea în vederea rechemării în activitate are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante.

Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist.

ATENȚIE!

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs prevăzute în prezentul anunț.

SECŢIUNEA II

Actele solicitate pentru constituirea dosarului de recrutare

 1. Dosarul de recrutare cuprinde următoarele documente:
 2. a) cererea de înscriere (conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul Anunț);
 3. b) curriculum vitae (conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul Anunț);
 4. c) copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului – diploma de bacalaureat și anexele aferente (foaia matricolă); Se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la data eliberării acestora; Cetățenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta obligatoriu și documentele de echivalare a acestora emise de autoritățile din România;
 5. d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiului de cotizare si / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar

 

 1. e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 2. f) autobiografia (conform îndrumarului din Anexa nr. 3 la prezentul Anunț);
 3. g) tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul Anunț);
 4. h) certificat de cazier judiciar;
 5. i) o fotografie color 9 x 12 cm;
 6. j) adeverinţă eliberată de către medicul de familie (conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul Anunț), însoțită de consimţământ informat (conform modelului din Anexa nr. 6 la prezentul Anunț), care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative şi care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei; adeverința va fi completată de către medicul de familie doar pe față, urmând ca aceasta să fie prezentată de către structura de resurse umane medicului de unitate pentru concluzionarea și completarea rubricilor corespunzătoare de pe verso;
 7. k) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
 8. l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului din Anexa nr. 7 la prezentul Anunț);

ATENȚIE!

Candidații răspund de corectitudinea întocmirii dosarului de concurs, dosarele care nu sunt complete și / sau corect întocmite vor atrage respingerea candidaților din concurs.

 1. Precizări referitoare la dosarul de recrutare:
 2. a) Până în data de 03.10.2021, ora 24:00, candidații se vor înscrie la concurs prin depunerea cererii de înscriere, a CV-ului, copiei actului de identitate și declarației privind cunoașterea și acceptarea condițiilor de recrutare. Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de subofițer scoase la concurs, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaților declarați ”admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Celelalte documente solicitate la Secțiunea II, pct. 1 din anunț vor fi depuse până în data de 08.10.2021, ora 12:00.

Dosarul de recrutare se constituie exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fișiere în format .PDF (scanat) care să cuprindă documentele enunțate la Secțiunea II, pct. 1 din anunț, la adresa de email ru@jandarmeriabrasov.ro Dimensiunea maximă a fișierelor ce pot fi atașate într-un e-mail este de 10Mb.

Documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarații etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de mail indicată. Fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (ex. Popescu Ion – act identitate, Popescu Ion – curriculum vitae etc). Candidații vor verifica înaintea transmiterii conținutul fișierului pdf scanat dacă acesta este scanat integral (ex. diplomă de bacalaureat – față verso) și este lizibil;

Toate documentele menționate mai sus vor fi transmise ca atașamente printr-un singur mail care va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul mailului și concursul la care se înscrie (ex. POPESCU ION – DOSAR DE RECRUTARE CONCURS SUBOFIȚER PAZĂ)

ATENȚIE!

Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv prin poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț (ru@jandarmeriabrasov.ro).

 1. b) Având în vedere necesitatea asigurării confidențialității și securității datelor cu caracter personal, numărul cererii de înscriere devine și cod unic de identificare a candidatului, acest cod urmând a fi folosit pentru identificarea acestuia pe întreaga durată a desfășurării concursului. Codul unic de identificare va fi comunicat candidaților prin transmiterea unui e-mail de răspuns la e-mail-ul prin care aceștia au înaintat cererea de înscriere în concurs (între orele 08:00 – 16:00, în zilele lucrătoare). Primirea e-mail-ului prin care, ulterior, vor fi depuse celelalte documente solicitate la dosarul de recrutare, va fi confirmată de secretarul comisiei de concurs prin transmiterea unui e-mail de răspuns cu cuvântul ”CONFIRM” (între orele 08:00 – 16:00, în zilele lucrătoare).

În situația în care candidatul nu primește confirmarea, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov la telefon 0268545898, interior 24530 sau 24418, iar în situația în care nu a soluționat problema se poate prezenta fizic la sediul unității din mun. Brașov, str. Vasile Goldiș nr.1-3, în vederea clarificării.

 1. c) Candidații declarați ”admis” vor depune la Serviciul Resurse Umane al I.J.J. Brașov, în formă fizică, documentele transmise în format electronic, astfel:

Ø în original:

– cererea de înscriere;

– CV-ul;

– autobiografia;

– tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

– certificat de cazier judiciar;

– o fotografie color 9 x 12 cm;

– adeverinţa eliberată de către medicul de familie;

– consimţământul informat;

– avizul psihologic;

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

Ø prezintă originalul pentru conformitate:

– actul de identitate;

– documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului ((însoțite de suplimentele la diplomă / foile matricole, după caz);

– carnetul de muncă / certificatul stagiului de cotizare si / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;

– livretul militar;

– certificatul de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;

Copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat şi se semnează de către secretarul comisiei de concurs şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. Aceste documente pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activitatea de certificare pentru conformitate nu se mai realizează.

În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, acesta nu va fi încadrat.

La constituirea dosarului de recrutare în formă fizică, candidatul va avea asupra sa și un dosar tip plic, din carton.

ATENȚIE!

Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunțul de concurs revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepția e-mail-ului și nu dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate. Documentele transmise sub formă de fotografie nu vor fi luate în considerare.

SECŢIUNEA III

Desfășurarea concursului (probele de concurs)

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

Concursul va consta în desfășurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. a) Proba de evaluare a performanței fizice;
 2. b) Proba scrisă, rezolvarea unui test grilă;
 3. a) Proba de evaluare a performanței fizice:

 

Evaluarea performanței fizice are caracter eliminatoriu și se face potrivit probei, normelor și baremelor specifice prevăzute în anexa nr.3^1 la Ordinul M.A.I. nr.177/2016.

Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea în întregime a traseului practic – aplicativ și a elementelor care îl compun și abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform descrierii probei prevăzută în Anexa nr. 8 la prezentul anunț.

Este declarat promovat candidatul care îndeplinește baremul minim de 3`20”.

Proba de evaluare a performanței fizice este probă de concurs eliminatorie, nota la proba fizică nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota la proba scrisă.

Candidații declarați respins la proba de evaluare a performanțelor fizice nu vor fi planificați la proba scrisă.

Data și ora, precum și locul unde se va desfășura proba de evaluare a performanței fizice se vor stabili în funcție de numărul de candidați și se va comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de internet a unității (www.jandarmeriabrasov.ro) .

 1. b) Proba scrisă

 

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către comisia centrală de concurs din cadrul I.G.J.R. din tematica și bibliografia recomandată (Anexa nr.9), având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații. Numărul de subiecte va fi stabilit de comisia centrală de concurs, durata de rezolvare a acestora fiind de maxim 3 ore.

Nota finală reprezintă nota la proba scrisă. Pentru a promova proba scrisă candidații trebuie să obțină minim nota 7,00.

Sunt declarați ”admis” candidații care au obținut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs. Dacă în urma repartizării pe posturi conform opțiunilor candidaților declarați ”admis” vor exista candidați care refuză încadrarea, posturile astfel rămase vor fi oferite celorlalți candidați care au promovat proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

În situația în care doi sau mai mulți candidați au aceeași notă finală la proba scrisă departajarea se va face printr-un interviu pe subiecte profesionale din aceeași tematică și bibliografie de concurs.

Ora și locul unde se va desfășura proba scrisă se vor stabili în funcție de numărul candidaților și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de internet a unității (www.jandarmeriabrasov.ro).

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba eliminatorie sau la testul scris poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare. Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Admiterea contestaţiei la proba eliminatorie are drept consecinţă replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei respective de către candidat.

Evaluarea psihologică și examinarea medicală

După postarea / afișarea tabelului cu rezultatele finale, candidații declarați ”admis” la concurs vor susține evaluarea psihologică și examinarea medicală. În situația constatării inaptitudinii psihologice sau medicale a unor candidați, oferta de ocupare a posturilor se face candidaților clasați pe următoarele locuri, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

SECŢIUNEA IV

Graficul desfășurării concursului Activitate Termen/Perioada Observații
Publicarea anunțului privind organizarea concursului 24.09.2021 www.jandarmeriabrasov.ro

și afișare la sediul I.J.J. Brașov

Depunerea cererii de înscriere, a CV-ului, copiei actului de identitate și declarației privind cunoașterea și acceptarea condițiilor de recrutare Până în data de 03.10.2021 / ora 24.00 e-mail la adresa: ru@jandarmeriabrasov.ro
Depunerea de către candidați a celorlalte documente constitutive ale dosarului de recrutare Până în data de 08.10.2021 / ora 12.00 e-mail la adresa: ru@jandarmeriabrasov.ro
Verificarea dosarelor de recrutare de către comisia de concurs 09 – 14.10.2021
Afișarea listei cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs 14.10.2021 www.jandarmeriabrasov.ro

și la sediul I.J.J. Brașov

Susținerea evaluărilor la performanța fizică 16 – 19.10.2021 Planificarea candidaților, precum și locul desfășurării probei vor fi aduse la cunoștință prin publicare pe pagina www.jandarmeriabrasov.ro

și afișare la sediul I.J.J. Brașov

Depunerea contestațiilor la proba de evaluare a performanței fizice Zilnic, în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor
Soluționarea contestațiilor la proba de evaluare a performanței fizice, reevaluarea performanțelor fizice după caz, afișarea rezultatelor În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
Susținerea probei scrise 23.10.2021 Locul și ora desfășurării probei vor fi aduse la cunoștință prin publicare pe pagina www.jandarmeriabrasov.ro

și afișare la sediul I.J.J. Brașov

Afișarea tabelului nominal cu rezultatele obţinute la proba scrisă 23.10.2021 / după susținerea probei www.jandarmeriabrasov.ro

și la sediul I.J.J. Brașov

Depunerea contestațiilor la proba scrisă În termen de 24 ore de la afișarea rezultatului e-mail la adresa: ru@jandarmeriabrasov.ro
Soluționarea contestațiilor la proba scrisă În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
Afișarea rezultatelor la contestațiile la proba scrisă 25 – 27.10.2021 www.jandarmeriabrasov.ro

și la sediul I.J.J. Brașov

Afișarea rezultatului final al concursului 25 – 27.10.2021 www.jandarmeriabrasov.ro

și la sediul I.J.J. Brașov

 

SECŢIUNEA V

Alte date referitoare la concurs

Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, în urma unei solicitări scrise, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov din str. Vasile Goldiș nr. 1-3, mun. Brașov, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

Inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov, precum şi preşedintele comisiei de concurs pot emite precizări sau erate cu privire la desfăşurarea concursului, pe care le aduc la cunoştinţa candidaţilor, în timp util, prin postare pe pagina de internet (www.jandarmeriabrasov.ro) şi afișare la avizierul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brașov.

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la derularea activităților prilejuite de desfășurarea concursului aceștia fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet www.jandarmeriabrasov.ro sau consultarea avizierului unității.

Legitimarea candidaţilor prezenți pentru susținerea probelor de concurs se va face cu un document de identitate valabil (carte de identitate, pașaport, etc.), iar ţinuta va fi decentă, conform anotimpului.

În cadrul probei scrise, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și pix / stilou de culoare albastră. Nu se permit pix / stilouri care permit ștergerea și rescrierea.

Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ”Nicolae Titulescu” Brașov, telefon: 0268/545.898 int. 24557 / 24530 / 24418, luni-vineri, între orele 08.00-16.00.

Anunţul este publicat pe site-ul instituţiei (www.jandarmeriabrasov.ro) şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de 24.09.2021.

ANEXE:

Anexa nr. 1 Formularul cererii de înscriere la concurs

Anexa nr. 2 CV

Anexa nr. 3 Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

Anexa nr. 4 Tabel nominal cu rudele candidatului

Anexa nr. 5 Adeverință medicală

Anexa nr. 6 Consimțământ informat

Anexa nr. 7 Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

Anexa nr. 8 Traseu practic-aplicativ pentru susținerea probei fizice

Anexa nr. 9 Tematică și bibliografie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.