Primăria Beclean angajează Consilier achiziții publice, clasa I, grad asistent – Compartiment Contabilitate

COMUNA BECLEAN, cu sediul în localitatea Beclean, nr. 19, jud. Braşov, cod poştal 507010, cod fiscal 4443426, telefon 0268/518668, reprezentată legal prin Motrescu Vasile Claudiu – primar,

 

ANUNŢĂ

 

             Organizarea unui concurs  pentru  ocuparea unei funcţii publice de execuţie  vacante :

 

 1. 1 post Consilier achizitii publice, clasa I, grad asistent – Compartiment Contabilitate

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Beclean,  conform art.618 din OUG 57/2019.

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;
 2. b) proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
 3. c) interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

Proba scrisă : 20 mai 2021 ora 10,00

Proba interviu : 24 mai 2021 ora 10,00

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Beclean –în perioada 20.04.2021-10.05.2021.     

                        .

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

           

            Condiţiile generale de ocupare a funcţiilor publice vacante sunt cele prevăzute de art. 465 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Conditii specifice :

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiintelor ingineresti;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice- 1 an.

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ

 

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE conform prevederilor art. 22 alin. (3) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici:

 • Constituţia României(r);
 • Titlul I si II ale Părţii a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ:

 • Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

–           OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, PARTEA a V – a Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale.

 

TEMATICĂ CONCURS

 

 1. Scopul si principiile Legii 98 / 2016 privind achizitiile publice
 2. Autoritati contractante
 3. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalitatii de atribuire.
 4. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire
 5. Reguli de evitare a conflictului de interese
 6. Reguli aplicabile comunicărilor
 7. Achizitia directa
 8. Etapele procesului de achiziţie publică
 9. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire
 10. Servicii sociale si alte servicii specifice
 11. Procedura simplificată.
 12. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire. Consultarea pieţei.
 13. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire
 14. Criterii de calificare şi selecţie
 15. Criterii de atribuire
 16. Garantia de participare si garantia de buna executie
 17. Documentul unic de achiziţie european. E-Certis
 18. Oferta si documentele insotitoare
 19. Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia
 20. Procesul de verificare şi evaluare
 21. Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru
 22. Finalizarea procedurii de atribuire
 23. Informarea candidaţilor/ofertanţilor
 24. Reguli de publicitate şi transparenţă
 25. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire
 26. Anuntul de participare
 27. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
 28. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
 29. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică
 30. Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică – Notificarea prealabila si Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei.
 31. Concesiuni de lucrări şi concesiuni de servicii – Obiect. Scop. Principii.
 32. Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale. Stabilirea modalităţilor de exercitare a dreptului de proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale.
 33. Conţinutul documentaţiei de atribuire a concesiunii.
 34. Participanţii la licitaţia publică a concesiunii.

 

Candidaţii vor avea în vedere modificările şi completările la zi ale actelor normative indicate în bibliografie.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificata si completata prin HG 546/2020 :

 • Dosar plic.
 • formularul de înscriere (care se pune la dispoziţie candidaţilor de către Primăria Beclean ,din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia: www.comunabeclean.ro );
 • curriculum vitae, modelul european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile ale diplomelor de studii, certficatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice; adeverinţele trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa de pe site-ul primăriei şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice; Modelul orientativ al adeverinţei menţionate este prevăzut în anexa nr. 2D din HG.611/2008.
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Informatii suplimentare se pot obţine de la sediul Primariei Comunei Beclean, persoana de contact : secretar general comuna Marinescu Elena, tel : 0268/518668, fax 0368/435088 şi email secretariat@comunabeclean.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.