Postul de director de la Salco Serv, scos la concurs

SALCO SERV SA organizează concurs de selecție pentru postul de director general, cu mandat de maxim 4 ani.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive
– etapa I – selecția dosarelor candidaților
– etapa a II-a –interviu pentru candidații declarați “admiși” după etapa I.

DIRECTOR GENERAL – condiții obligatorii:
1.Studii universitare finalizate, respectiv studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă
2. Experienţă profesională generală, de cel puțin 5 ani
3. Experiență de minim 1 an în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat
4. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit
5. Fără înscrisuri în cazierul fiscal
6. Fără înscrisuri în cazierul judiciar
7. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:
– Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004
– copie act de identitate
– copie documente care atestă pregătirea profesională
– documente care atestă experiența în conducerea/administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă, Contract de mandat sau Adeverință, după caz)
– cazier judiciar
– cazier fiscal
– adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
– declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de director general într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare
– declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție.(Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor la adresa office@arc-consulting.ro).

Criterii de evaluare/selecție:
1.Competenţe specifice sectorului de activitate
2.Competențe profesionale de importanță strategică
3.Cunoștințe de Guvernanță corporativă
4.Competențe sociale și personale
5.Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Bibliografie: OUG 109/2011, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare, HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea 31/16.11.1990 – privind societățile comerciale, actualizată.

Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar. Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 februarie 2020

De asemenea, Salco Serv a publicat și un anunț privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al SALCO SERV S.A.

ANUNȚ Privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al SALCO SERV S.A. (2 poziții) conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea comercială SALCO SERV SA, organizează concurs pentru selecţia a doi membri în Consiliul de Administrație al societății, pentru un mandat de maxim 4 ani. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de către firma ARC CONSULTING S.R.L., în calitate de expert independent în recrutarea resurselor umane.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților. Etapa a II-a – interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.

Conditii obligatorii de calificare
– studii superioare finalizate cu diploma de licență
– experiență generala anterioara (minim 5 ani)
– experienţă relevantă în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regii autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat -cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice si experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare (art.28,alin 3, din OUG 109/2011)
– cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit
– fără înscrisuri în cazierul fiscal
– fără înscrisuri în cazierul judiciar
– stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:
– curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004
– copie act de identitate
– copie documente care atestă pregătirea profesională
-documente care atestă experiența în conducerea/administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă, Contract de mandat sau Adeverință, după caz)
– cazier judiciar, cazier fiscal
– adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
– declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de director general într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare
– declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție.(Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor la adresa office@arc-consulting.ro).

Criterii de evaluare/selecţie:
-competenţe specifice sectoarelor de activitate
– competențe profesionale de importanță strategică
-cunoștințe de Guvernanță corporativă
-competențe sociale și personale
– gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.
Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 februarie 2020.

The specified slider is trashed.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.