FOTO: brx.ro

Spitalul Orășenesc Rupea, județul Brașov, organizează în data de 31 octombrie, la sediul din Rupea. Str. Republicii nr. 128, județul Brașov, concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi în cadrul Comitetului Director, conform Ordinului 284 din 12 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice:

 • postul de director financiar contabil – poziția 2 în statul de funcții aprobat;
 • postul de director medical – poziția 3 în statul de funcții aprobat.

Condiții generale de înscriere la concurs pentru candidați:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Condiții specifice de înscriere la concurs pentru candidați:

 • pentru directorul medical:
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
 • pentru directorul financiar-contabil:
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diploma de licență sau echivalentă în profil economic
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune la secretariatul spitalului pana in 25.10.2019, ora 14.00.

Calendar de organizare a examenului:

 • 31.10 2019, ora 10.00, proba scrisă;
 • 31.10 22019, ora 15.00, susținerea proiectului de specialitate;
 • 31.10 2019, ora 17.00, interviul cu candidații.

Relații suplimentare se pot obține de la responsabil R.U.N.O.S., ing. Hetrea Maria, telefon 0733 919 586 sau manager, dr. Lariu Adina, telefon 0733919569.