Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii iulie

Consilierii locali sunt convocați în ședința ordinară a lunii, pentru data de marți, 30 iulie, de la orele 18.00,  în sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul  Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrante din aceasta.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

Ţinând seama de prevederile art.133 alin.(1) , art. 134 alin.1 lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.  lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196  alin.1 lit.(b), art. 197, art. 198  din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,

                                                                  DISPUNE:

          Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în sedinţă ordinară  pentru data de  MARȚI, 30 IULIE 2019, orele 18,00,  în sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul  Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrante din aceasta.

 

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș – Aparatul Permanent al Consiliului Local, fiind și afișate pe site-ul primariei, potrivit opțiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro, secțiunea Proiecte de hotărâri.

 

          Art. 3. Proiectele de hotărâri  au avizul consultativ al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în baza competențelor acestora, conform anexei  menționate la art.1.

 

          Art. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor  de hotărâri.

 

Art. 5. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

 

Art. 6. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Aparatului Permanent al Consiliului Local, Compartimentului  Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură  în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor municipiului Făgăraș prin afișare la sediul instituției și  Compartimentului Asociații de Proprietari și Tehnologia Informației pentru afișare pe pagina de internet a unitații administrativ teritoriale.

    Anexă la Dispoziția nr. 827/2019

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului  Făgăraș , convocat pentru data de  MARȚI, 30 IULIE 2019, orele 18,00

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul II 2019 la data de 30.06.2019.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE STRADA DOAMNA STANCA, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV”.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare străzi/drumuri în Municipiul Făgăraș, județul Brașov” și revocarea HCL.nr.21/2017 si HCL.nr.37/2017.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.3 și art.5 din HCL.nr.106/24.04.2019, ca urmare a modificării modelului Regulamentului de Bugetare Participativă pentru procesul de Bugetare Participativă.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

6.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexelor nr. 1A – 1D la H.C.L. 75/2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții -“Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ COD SMIS 120952 conform prevederilor O.U.G 114/2018.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

7.Proiect de hotarare privind  modificarea și completarea art. 2 și 3 din H.C.L. nr. 65 /2018 ca urmare a actualizării  indicatorilor tehnico – economici  conform prevederilor  O.U.G 114/2018 pentru proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ cod SMIS 120952 şi încetarea efectelor  H.C.L. nr. 413/2018.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

8.Proiect de hotarare privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 343/16.10.2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș” în conformitate cu prevederile O.U.G. 114/2018.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

9.Proiect de hotarare privind modificarea și completarea art. 2, 3 şi 4 din H.C.L. 344/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș” în conformitate cu prevederile O.U.G. 114/2018.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE SALĂ SPORT la Colegiul Național „RADU NEGRU” Municipiul Făgăraș”.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

11.Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului-cadru  de prestări servicii pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului de  către organizațiile  licențiate.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

12.Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

13.Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de reclamant, în contradictoriu cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru Grădinița cu program prelungit „Albinuta”.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

14.Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de apelant pârât, în Dosar nr.2518/62/2018, aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

15.Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de recurent pârât, în Dosar nr.205/62/2018, aflat pe rol la Înalta Curte de Casație și Justiție.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

16.Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata taxei folosință clădiri pentru clădirea utilizată de Clubul de Turism și Ecologie și „Transmont”.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

17.Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș și al Serviciului Public Comunitar local de Evidență a Persoanelor Făgăraș.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

18.Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

19.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (AUGUST 2019).

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :        –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                        administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
 • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

20.Diverse.


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.