Posturi scoase la concurs la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia

FOTO: brx.ro

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia, (S.C.D.C.B. Șercaia), județul Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. cercetător științific în cadrul Laboratorului de cercetare din stațiune;
 2. asistent de cercetare științifică în cadrul Laboratorului de cercetare din stațiune;
 3. auditor intern în cadrul Compartimentului de audit;
 4. consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic;
 5. tractorist în cadrul Biobazei animale și vegetale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
[smartslider3 slider=11]

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 1 post cercetător științific în cadrul Laboratorului de cercetare din stațiune:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul zootehnie sau medicină veterinară;
  • vechime în activitatea de cercetare agricolă de minimum 5 ani;
  • cunoștințe tehnice de specialitate.
 • 1 post asistent de cercetare științifică în cadrul Laboratorului de cercetare din stațiune:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul zootehnie sau medicină veterinară;
  • cunoștințe tehnice de specialitate;
  • nu se solicită vechime în domeniul postului.
 • 1 post auditor intern în cadrul Compartimentului de audit:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă în domeniul științelor economice sau juridice;
  • cunoștințe tehnice de specialitate;
  • vechime în domeniul postului de minimum 3 ani.
 • 1 post consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic:
  • studii superioare de drept cu licență;
  • cunoștințe tehnice de specialitate;
  • vechime în domeniul postului de minimum 3 ani.
 • 1 post tractorist în cadrul Biobazei animale și vegetale:
  • studii medii în domeniul agricol;
  • vechime în domeniul postului de minimum 3 ani;
  • permis de conducere categoria C;
  • cunoștințe tehnice de mecanică agricolă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2019, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 iulie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia, (S.C.D.C.B. Șercaia), cu sediul în Șercaia, Strada Câmpului nr. 2, județul Brașov, telefon 0268.245.890, e-mail scdcb.sercaia@asas.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.