POSTURI SCOASE LA CONCURS PRIN ÎNCADRARE DIRECTĂ CA OFIȚER DE POLIȚIE LA I.P.J. BRAȘOV

POSTURI SCOASE LA CONCURS

 PRIN ÎNCADRARE DIRECTĂ CA OFIȚER DE POLIȚIE LA I.P.J. BRAȘOV

NR. CRT FUNCȚIA DENUMIRE STRUCTURĂ LOCALITATE STRUCTURA
1 Ofițer specialist.II Marketing si achizitii publice BRASOV LOGISTICA
2 Ofițer specialist II Investigarea criminalitatii din mediul de afaceri BRASOV INVESTIGAREA CRIMINALITATII ECONOMICE
3 Ofițer specialist I Expertize si constatari tehnico – stiintifice – specialist – psiholog BRASOV CRIMINALISTICA
4 Ofițer specialist II Centrul teritorial de examinare IT BRASOV CRIMINALISTICA
5 Ofițer specialist III Centrul teritorial de examinare IT BRASOV CRIMINALISTICA
6 Ofițer specialist I Centrul teritorial de examinare IT BRASOV CRIMINALISTICA
7 Ofițer specialist II Centrul teritorial de examinare IT BRASOV CRIMINALISTICA
8 Ofițer specialist II Structura de Securitate – specialist BRASOV STRUCTURA DE SECURITATE
9 Ofiter I Mediul urban BRASOV RUTIERA
10 Ofițer principal II ORDINE PUBLICA VICTORIA ORDINE PUBLICA

 

 1. CERINȚE OFIȚER SPECIALIST:
 2. PENTRU OFIȚER SPECIALIST –  Expertize si constatari tehnico – stiintifice – specialist – psiholog

– Studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul/profilul/specializarea psihologie

sau

 • Studii superioare de licență ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) în domeniul de licență psihologie.
 • Să dețină atestat de liberă practică în specialitatea „psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf”.

 

 1. PENTRU OFIȚER SPECIALIST –  STRUCTURA DE SECURITATE
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă, absolvite anterior celor trei cicluri de tip Bologna, într-unul dintre următoarele profiluri/domenii de licență/specializări: matematică (specializarea matematică-informatică), informatică, cibernetică, statistică și  informatică economică, științe militare și informații, ingineria/știința sistemelor și a calculatoarelor, inginerie electronică și telecomunicații, științe aplicate (specializarea informatică industrială, informatică aplicată în inginerie), inginerie electrică (specializarea informatică aplicată în inginerie electrică);

 sau

 • studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), în unul din următoarele domenii de licență: matematică (specializarea matematică-informatică), informatică, fizică (numai specializarea fizică-informatică), inginerie electrică (specializarea inginerie electrică și calculatoare, informatică aplicată în inginerie electrică), inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, științe inginerești aplicate (specializările informatică industrială, matematică și informatică aplicată în inginerie), științe militare, informații și ordine publică, cibernetică, statistică și informatică economică.

 

PENTRU CELELALTE POSTURI:

 • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă;

sau

 

 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ”Bologna”: studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare;

 

 1. CONDIȚII GENERALE:
 2. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 3. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 4. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 6. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 7. f) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. g) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 9. h) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. i) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. j)să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; verificarea acestor cerințe se realizează cu ocazia examinării medicale.

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

 

Nr. crt. Data şi ora Activitatea desfăşurată observaţii
1. 14 – 22.01.2019 (inclusiv) Înscrierea candidaţilor, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 15:00.  
2. 25.01 –  07.02.2019 Evaluarea psihologică a candidaţilor.  
3.      Până la 11.02.2019 Afișarea anunțului cu rezultatele la evaluarea psihologică; depunerea eventualelor contestaţii la rezultatele evaluării psihologice – 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a rezultatelor (ora la care se publică rezultatele pe pagina de internet a unității organizatoare).  
4. 14.02-08.03.2019 inclusiv – (dar numai în zilele lucrătoare) Activitatea de evaluare medicală a candidaților și completarea dosarelor de recrutare cu fișa medicală-tip.  
5. Până la 20.03.2019 Activitatea de validare/invalidare a candidaturilor.  
6. 20.03.2019

 

Publicarea anunțului de validare/invalidare a candidaturilor, pe pagina de internet WWW.bv.politiaromana.ro  și la avizierul unității.  
7. 30.03.2019 Desfășurarea probei scrise.  
   8. 30.03.2019 Publicarea rezultatelor la proba scrisă.  
9. 31.03.2019 Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul probei scrise.  
10. 01-02.04.2019 Rezolvarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale.  

 

Reguli privind înscrierea la concurs

Înscrierea candidaților se va face prin depunerea, în volum complet, în perioada 14.01 – 22.01.2019 inclusiv, dar numai în zile lucrătoare, la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, str.Nicolae Titulescu nr.28, a următoarelor documente:

 1. a) cererea de înscriere şi Curriculum–vitae, model Europass;
 2. b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi foaie matricolă/supliment la diplomă);
 3. c) copie după actul de identitate;
 4. d) copii după carnetul de muncă / certificatul stagiu de cotizare şi alte documente doveditoare, care să ateste vechimea în muncă;
 5. e) copie după livretul militar;
 6. f) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
 7. g) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 8. h) cazierul judiciar al candidatului (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către I.P.J. Brașov, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);
 9. i) o fotografie color 9 x 12 cm;
 10. j) fișa medicală – tip de încadrare în M.A.I. (va fi introdusă în dosarul de recrutare, după încheiere, până cel târziu la data de 08.03.2019);
 11. k) certificatul de examinare psihologică (va fi introdus în dosarul de recrutare după transmiterea acestuia de către Centrul de Psihosociologie al M.A.I.);
 12. l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
 13. m) persoanele care au calitatea de cadru militar în rezervă vor depune o adeverință eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul de personal, din care să rezulte motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă și gradul militar în rezervă deținut;
 14. n) un dosar plic.

Pentru informații referitoare la condițiile de participare și calendarul activităților de recrutare/concurs puteți vizita:

 

https://bv.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs&page=1

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.