Admitere în Școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă

La concursul de admitere în Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, se candidează pe 300 de locuri, bărbați, astfel:

– subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 de locuri;

– maistru militar auto – 25 de locuri.

Candidaților de etnie romă le sunt alocate 2 locuri în specialitatea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă.

Criterii de recrutare (ianuarie 2019 )
Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov. Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov, în raport de domiciliul sau reședința înscrisă în cartea de identitate, până la data de 23 noiembrie 2018.

Condiții generale

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

-să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
-să cunoască limba română, scris şi vorbit;
-să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
-să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi -împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
-să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
-să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
-să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
-să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
-să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
-să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
-să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
-să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Conţinutul dosarului de recrutare (ianuarie 2019 )
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov, până în data de 21 decembrie 2018, un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

-Cerere de înscriere
-Diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2018;
-Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
-Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
-Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecarui copil;
-Copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
-Curriculum vitae – Europass (CV);
-Autobiografia;
-Tabelul nominal cu rudele candidatului și soția candidatului (dacă este cazul);
-Cazierul judiciar;
-Trei fotografii color 3×4 cm și o fotografie 9×12 cm.;
-Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
-Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;
-Avizul psihologic sau nota compartimentului resurse umane – în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
Candidații care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de organizația etnică constituită potrivit legii, care să le ateste apartenența la etnie.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.

Etapele concursului de admitere (10 – 21 ianuarie 2019 )
1.) Înscrierea candidaților la sediul instituției de învățământ;

În momentul prezentării la instituţia de învăţământ pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor avea asupra lor:
cartea de identitate sau paşaportul (valabile), în original;
diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original / copie legalizată, absolvenţii promoției 2018 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.
În momentul încrierii la sediul școlii, candidații vor primi legitimația de concurs, pe care va trebui să o prezinte alături de actul de identitate la fiecare probă.
2.) Contravizita medicală – se realizează la sediul unităţii de învăţământ de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor pe baza fişei medicale tip MAI;

3.) Verificarea aptitudinilor fizice – se realizează conform probelor și baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019 ;
Evaluarea performanțelor fizice se va sustine prin parcurgerea traseului practic aplicativ prezentat în clipul atașat. Traseul trebuie parcurs într-un timp de maxim 1 minut și 5 secunde.
Precizările generale referitoare la proba „traseu practic-aplicativ“ precum și componența acestuia sunt detaliate în Ordinul M.A.I. Nr. 144 din 21.11.2017.
Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător şi vor prezenta legitimaţia de concurs şi actul de identitate.
4.) Proba de verificare a cunoştinţelor – constă într-un test grilă, la disciplina matematică.

În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor:
legitimaţia de concurs;
actul de identitate;
pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră.
Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.
Admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019, în baza opţiunilor candidaţilor, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile.
Aprecierea se face prin calificativ: „Admis” / „Neadmis”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.