Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară pentru data de  joi, 28  iunie, de la ora 18.00, în sala de ședințe a Primăriei Făgăraș.

        Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte de hotărâre:

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a calității de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului LUP LUCIAN GHEORGHE, aflat pe lista Partidului Social-Democrat și declarării vacante a locului ocupat de acesta. 

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pe anul 2018.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Făgăraș.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Făgăraș.

 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea lotului de sportivi – secția de handbal masculin – liga națională pentru anul competițional 2018-2019 al C.S.M Făgăraș.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea prin ajustare a tarifelor pentru activitatea de măturat stradal din contractul de concesiune, începând cu data de 01.07.2018.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului referitor la folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Făgăraș cu SDEE Transilvania Sud – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brașov.

8.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație a locurilor de parcare de reședință din Municipiul Făgăraș: Str.Câmpului, blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Str.Titu Perția, blocurile 3, 4, 5, 7A; Str.Teiului, blocurile 46, 46B, 63, 64 si Str.Stejarului, blocurile 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A; Str.1 Decembrie 1918, blocurile 10A, 10B, 10C, 11A, 11B, 11C, 12A, 12B, 12C, 12E, 13C.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartiție, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

10.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.55/16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE și ARTISTICE, de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2018 în Municipiul Făgăraș, și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2018.

11.Proiect de hotărâre privind stabilirea unui spor personalului de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în școli, grădinițe, precum și în Creșa “Mămăruța care își desfășoară activitatea în condiții deosebite de stres sau risc.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării denumirii proprietarului imobilului – teren și construcții, în suprafață de 588 mp., situat în Făgăraș, str.D-na Stanca, nr.33, înscris în C.F.nr.105684 Făgăraș, nr.top.3243/1634/2.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului – teren intravilan în suprafață de 532 mp., înscris în C.F.nr.103775 Făgăraș, proprietatea d-nei POPA DIANA-ADINA (fostă VEGHEȘ), imobil situat în Făgăraș, între B-dul Unirii și Aleea Unirii.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii, a unui spațiu în suprafață de 21 mp din imobilul situat în Municipiul Făgăraș, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș – pentru sediu instituții și oficii bugetare.

 

15.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii, a următoarelor terenuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș – teren în suprafață de 4 mp., situat în Făgăraș, str.Negoiu – intersecție cu str.Parcului și teren în suprafață de 4 mp., situat în Municipiul Făgăraș, str.13 Decembrie, pentru amplasare chioșcuri activitate principală “difuzarea presei”.

 

16.Proiect de hotărâre privind actualizarea de date imobil pentru imobilele terenuri, cu date referitoare la categoria de folosință “drum”, situate în Făgăraș: str.Nicovalei, tronson I și tronson II, imobil, imobil înscris în C.F.nr.105898 Făgăraș, și C.F.nr.105902 Făgăraș și str.Forjei, tronson I și tronson II, imobil înscris în C.F.nr.105901 Făgăraș și C.F.nr.105905 Făgăraș.

 

17.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.19/09.05.2018 pentru imobilul situat în Făgăraș, str.Narciselor, bl.B, sc.A, ap.19, aprobat la vânzare.

 

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.20/09.05.2018 pentru imobilul situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.14, sc.B, ap.15, aprobat la vânzare.

 

19.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.21/09.05.2018 pentru imobilul situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.14, sc.C, ap.8, aprobat la vânzare.

 

20.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.22/09.05.2018 pentru imobilul situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.13, sc.B, ap.1, aprobat la vânzare.

21. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (IULIE 2018).

 

22.Diverse.

 

 

 

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează Secretarul Municipiului Făgăraş care va proceda la aducerea ei la cunostinţă publică şi va transmite consilierilor, proiectele înscrise pe ordinea de zi.

 

 

 

 

        PRIMAR,                                                                          Vizat pentru legalitate,

         GHEORGHE SUCACIU                                                                  SECRETAR,

                                                                                                                Laura Elena Giunca

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ.