4 posturi scoase la concurs la Casa Municipală de Cultură

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,se organizează examen pentru ocuparea a 4 posturi vacante – personal contractual în cadrul  Casei Municipale de Cultură Făgăraș, astfel:
 • 1 referent S I
 • 1 referent S II
 • 2 referent M I
CONDITII GENERALE:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii de participare la concurs:
 1. Referent SI – Compartiment financiar contabil
 •  studii de specialitate : studii superioare cu licenta in domeniile stiinte economice sau juridice
 • vechime în muncă 5 ani
 • abilitati, calitati si aptitudini necesare: vigilenta si atentie permanenta, disponibilitate fata de solicitarile publicului, sa aiba un comporament fizic adecvat in asa fel incat san u creeze probleme de imagine institutiei
BIBLIGRAFIE:
1. OUG nr.118/2006 – privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizata
2. Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
3. Legea nr.98/2016 – privind achiziţiile publice
 1.  Referent SII  – Compartiment educativ – artistic
 •  studii de specialitate : studii superioare cu licenta
 • vechime în muncă 3 ani in domeniul organizarii de evenimente culturale, minim 1 an experienta in domeniul scenotehnicii
 • abilitati, calitati si aptitudini necesare: vigilenta si atentie permanenta, disponibilitate fata de solicitarile publicului, sa aiba un comporament fizic adecvat in asa fel incat san u creeze probleme de imagine institutiei
 • cerinte specifice: program prelungit in anumite conditii
BIBLIGRAFIE:
1. OUG nr.118/2006 – privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizata
2. Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 1. Referent M I – Compartiment educativ – artistic
 •  studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • vechime în muncă 5 ani in domeniul educatie muzicala si instrument muzical
 • abilitati, calitati si aptitudini necesare: vigilenta si atentie permanenta, disponibilitate fata de solicitarile publicului, sa aiba un comporament fizic adecvat in asa fel incat san u creeze probleme de imagine institutiei
 • cerinte specifice: program prelungit in anumite conditii
BIBLIGRAFIE:
1. OUG nr.118/2006 – privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizata
2. Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 1. Referent M I- Compartiment educativ – artistic
 •  studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • vechime în muncă 5 ani in domeniul coregrafie si dansuri populare
 • atestat in coregrafie
 • abilitati, calitati si aptitudini necesare: vigilenta si atentie permanenta, disponibilitate fata de solicitarile publicului, sa aiba un comporament  adecvat in relatia cu dansatorii in asa fel  incat sa nu creeze probleme de imagine institutiei
 • cerinte specifice: program de lucru 4 ore/zi
BIBLIGRAFIE:
1. OUG nr.118/2006 – privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizata
2. Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului trebuie sa conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
g) curiculum vitae.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Concursul constă în 3 etape succesive:
– Selecţia dosarelor de înscriere
– Probă scrisa / Probă practică
– Probă interviu
Concursul se va organiza la sediul Casei Municipale de Cultura Fagaras astfel:

 • 24.01.2018, ora 10.00 proba practica eliminatorie – Referent MI
 • 25.01.2018, ora 10.00 proba scrisa
 • 29.01.2018, ora 10.00 proba interviului
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 29.12.2017 până în data de 16.01.2018, ora 16.00 la Casa Municipala De Cultura Fagaras, Piata Mihai Viteazu, nr.1, relaţii suplimentare pot fi obţinute la dna Harabagiu Mariana , tel. 0268 – 211929.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.