CSM Făgăraș organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de antrenor

Clubul Sportiv Municipal Făgăraș organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de antrenor în cadrul Secției Atletism din Compartimentul sport.

 Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

– deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;

          – cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;

– deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;

– deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

– absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul educaţiei fizice şi sportului, sau cu diplomă de absolvire a cursurilor Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, specializarea atletism;

– deţine carnet de antrenor, vizat de federaţia sportivă de specialitate;

– are cunoştinţe operare calculator de nivel minim;

– vechime de minim 2 ani în specialitatea studiilor;

– experiență profesională în domeniu(antrenor atletism minim 6 luni sau sportiv participant la competiții de nivel național).

Calendarul concursului:

– depunerea dosarelor: la sediul CSM Făgăraș situat în Făgăraș, str. Republicii, nr 18 până pe data de 20.11.2017 orele 14.00;

– afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 21.11.2017 orele 14.00 la sediul CSM Făgăraș și pe site-ul csmfagaras.ro; eventualele contestații privind selecția dosarelor se depun la sediul CSM Făgăraș până pe data de 22.11.2017 orele 14.00, iar rezultatele acestora se vor afișa până pe data de 23.11.2017 orele 14.00;

– proba scrisă cu durata de 1oră și 30 minute: 27.11.2017 orele 17.00 la sediul CSM Făgăraș;

– afișarea rezultatelor probei scrise: 28.11.2017 orele 16.00 la sediul CSM Făgăraș și pe site-ul csmfagaras.ro; eventualele contestații privind rezultatele probei scrise se depun la sediul CSM Făgăraș până pe data de 29.11.2017 orele 14.00, iar rezultatele acestora se vor afișa până pe data de 29.11.2017 orele 19.00;

– interviul: 04.12.2017 orele 17.00 la sediul CSM Făgăraș;

– afișarea rezultatelor interviului și a rezultatului final(media aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă): 04.12.2017 orele 20.00 la sediul CSM Făgăraș și pe site-ul csmfagaras.ro; eventualele contestații privind rezultatele interviului se depun la sediul CSM Făgăraș până pe data de 05.12.2017 orele 14.00, iar rezultatele acestora se vor afișa până pe data de 06.12.2017 orele 14.00.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:

-cerere de înscriere la concurs adresată preşedintelui CSM Făgăraș;

-curriculum vitae – model european;

-certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului de cazier judiciar, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

-copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copii ale documentelor de studii;

-copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;

-copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Bibliografia de concurs:

          -Antrenamentul sportiv modern, Alexe Nicu şi colaboratorii, Editura Editis, Bucureşti, 1993;

-Antrenamentul sportiv, Dragnea Adrian, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996;

-Dezvoltarea calităţilor biomotrice. Periodizarea, Bompa T.O., Editura C.N.F.P.A., Bucureşti, 2001;

-Atletism, Alexandrescu, D.C., Ardelean T., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983;

-Atletism, metodica învăţării, Drăgan, D.L.E., Editura Universităţii Oradea, 1995;

-Totul despre pregătirea tinerilor campioni, Bompa T.O., Editura Ponto, 2003;

-Manualul alergătorului, Glover B., Sheperd J. & Glover, S.L., Agenţia Naţională pentru Sport, Institutul Naţional de Cercetări pentru Sport, Bucureşti, 2004;

-Performanţa sportivă, Niculescu, M., & Vladu, L., Editura Universitaria, Craiova, 2009;

-Teoria antrenamentului şi competiţiei, Theodorescu-Mate, S., Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti, 2006;

-Atletism de performanţă, Gârleanu D., Editura Sport Turism, Bucureşti, 1987;

-Atletism Tehnica Probelor, Alexei Mircea, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005;

-Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

-”Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001;

– Hotărârea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului.

 

NOTE:

– Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

– Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

– La depunerea dosarului se vor prezenta originalele următoarelor documente: act de identitate, documentele de studii, carnetul de muncă.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.