Primăria Făgăraș organizează concurs pentru un post de administrator public

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Făgăraș organizează examen pentru pentru ocuparea postului vacant – personal contractual în cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgăraș, astfel:

– 1 post – administrator public

CONDITII GENERALE:
– are cetăţenia română şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– nu a desfasurat activitati de politie politica;
– nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani, daca este cazul, cu copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
– este absolvent de studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta
– experienta in administratia publica – cel putin 5 ani fonduri europene
– a absolvit studii de masterat sau postuniversitare in domeniul management
– are aptitudini legate de procesul decisional, de organizare si coordonare, de analiza si sinteza, planificare si actiune strategica, control si depustare a deficientelor, capacitate relationala cu superiorii, colegii, subordonatii si publicul, spirit de initiative, gestionarea eficienta a resurselor allocate, etc.

BIBLIOGRAFIE:
– Legea 53/2003               – Codul Muncii, actualizata
– Legea nr.215/2001        – privind administratia publica locala, republicata si actualizata
– Legea nr.188/1999        – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
– Legea nr.477/2004        – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
– Legea nr.7/2004            – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicata si actualizata
– Constitutia Romaniei
– Legea nr.500/2002        – privind finanţele publice, actualizata
– Legea nr.273/2006        – privind finanţele publice locale, actualizata
– Legea nr.51/2006          – serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata si actualizata
– OG nr.26/2013              – privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, actualizata
– Legea nr.98/2016          – privind achiziţiile publice, actulizata
– OUG nr.189/2008          – privind managementul instituţiilor publice de cultură, actualizata
– Legea nr.350/2001        – privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizata

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului trebuie sa conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
g) curiculum vitae.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Concursul constă în 3 etape succesive:
– Selecţia dosarelor de înscriere
– Proba scrisa
– Probă interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Fagaras astfel:

  • 09.08.2017, ora 10.00 proba scrisa,
  • 11.08.2017, ora 10.00 proba interviului
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 19.07.2017 până în data de 01.08.2017, ora 16.00 la Primăria Municipiului Fagaras, relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartiment resurse umane, tel. 0268-211313, int.131.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.