Primăria Făgăraș caută administrator, muncitor calificat, muncitor necalificat și îngrijitor


Primăria Municipiul Făgăraș organizează examen pentru pentru ocuparea a patru posturi vacante – personal contractual în cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgăraș, astfel:

– 1 administrator
– 1 muncitor calificat 
– 1 municitor necalificat
– 1 îngrijitor

CONDITII GENERALE:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare la concurs:
I.    administrator
     studii medii absolvite cu diploma de Bacalaureat
–     vechime în muncă 3 ani

BIBLIOGRAFIE

  • Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
  • Legea 53/2003 – Codul Muncii, actualizata                                                                                                                              IImuncitor calificat
  •  studii medii/şcoală profesională, liceu de profil in domeniul constructii – drumuri
  •  vechime în muncă minimum 6 ani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             III. muncitor necalificat

– studii medii/şcoală profesională
– vechime în muncă minimum 6 ani
IV.  îngrijitor
–  studii medii/şcoală profesională
–  vechime în muncă minimum 3 ani

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului trebuie sa conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
g) curiculum vitae.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Concursul constă în 3 etape succesive:
– Selecţia dosarelor de înscriere
– Proba scrisa pentru ocuparea postului de administrator
– Probă practică pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat, muncitor necalificat si ingrijitor
– Probă interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Fagaras astfel:

  • 25.07.2017, ora 10.00 proba scrisa,
  • 25.07.2017, ora 12.00 proba practică
  • 27.07.2017, ora 10.00 proba interviului

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 03.07.2017 până în data de 14.07.2017, ora 13.30, la Primăria Municipiului Fagaras. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartiment resurse umane, tel. 0268-211313, int.131.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.