Primăria Făgăraș scoate la concurs mai multe posturi atât din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cât și din cadrul serviciilor subordonate.
 1. Anunț pentru ocuparea functiei publice de conducere – sef birou – Birou administrare si gestionare domeniu public, privat, lucrari publice –  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

Data organizarii probei scrise: 05.07.2017 , ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 07.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras

Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras

CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.57 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie

Conditii de participare la concurs a candidatiilor:

 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere vacante  de minim 2 ani
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul administratie publica
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
BIBLIOGRAFIE
 • Legea nr.188/1999            – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004    – Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001            – a administratiei publice locale, actualizata
 • OG nr.43/1998         – privind regimul drumurilor, republicata si actualizata
 • Legea nr.10/1995   – privind calitatea în construcţii, republicata si actualizata
 • Legea nr.50/1991   – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata si actualizata

2. ANUNȚ pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul Politiei Locale Fagaras

Data organizarii probei suplimentare: 03.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei scrise: 04.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 06.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras

CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie

I.Consilier juridic I P – Compartiment juridic, contabilitate, resurse umane, protectia muncii si PSI  Conditii de participare la concurs a candidatiilor:

 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 5 ani
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiinte juridice
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999    – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004        – Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001    – Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
 • Legea nr.155/2010    – a Politiei Locale
 • HG nr.1332/2010      – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 • Legea nr.50/1991      – privind autorizarea executari lucrarilor de constructii, actualizata si republicata
 • OUG nr.97/2005       – privind evidenta domiciliului resedinta si actelor de identitate ale cetatenilor romani, republicata
 • Legea nr.98/2016      – privind achizitile publice, actualizata
 • OG nr.2/2001             – privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata
 • Legea nr.287/2009 – privind Codul civil, republicata si actualizata

3. Anunț pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

Data organizarii probei suplimentare: 03.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei scrise: 04.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 06.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras

CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie

I.Consilier I A – Compartiment evenimente publice, informare cetateni si registratura
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:

 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 1 an
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999            – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004     – Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001            – Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
 • Legea nr.544/2001             – privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata
 • OG nr.27/2002         – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, actualizata
 • Legea nr.52/2003    – privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si actualizata
II.Consilier I P – Centru de informare turistica
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 5 ani
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta
 •  curs de calificare in profesia “agent de turism – ghid”
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
 • cunostiinta de limba de circulatie internationala nivel avansat (engleza, franceza, germana)
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999            – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004     – Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001            – Legea administratiei publice locale, actualizata
 • Ordinul nr.1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
 • Hotararea de Guvern nr.20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice
III.Consilier I A – Directia buget finante – Compartiment buget, executie bugetara, contabilitate institutii subordonate
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 1 an
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiinte economice
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999            – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004     – Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001            – Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
 • Ordin nr.1792/2002           – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizata
 • Legea nr.273/2006 – privind finantele publice locale, actualizata
 • Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata si actualizata
IV. Referent III S – Directia administratie publica locala – Birou horticol, mediu
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 9 ani
 • studii de specialitate– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999            – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004     – Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001            – Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
 • OUG nr.195/2005    – privind protectia mediului, republicata si actualizata
 • Legea nr.211/2011 – privind regimul deseurilor, republicata si actualizata
 • OG nr.21/2002         – privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizata