Primăria Făgăraș scoate din nou la concurs postul vacant -personal contractual- de referent 1A din cadrul Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică, după ce la primul concurs organizat în luna martie, niciun candidat nu a reușit să treacă examenul scris.

CONDITII GENERALE

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

– studii medii – vechime în muncă minimum 9 ani

Bibliografie:

  • Legea nr.215/2001    – Legea administratiei publice locale, actualizata
  • Legea nr.544/2001     – privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata
  • OG nr.27/2002           -privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, actualizata
  • Legea nr.52/2003     – privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si actualizata
  Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului trebuie sa conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
g) curiculum vitae.La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Concursul constă în 3 etape succesive:
–    Selecţia dosarelor de înscriere

  • Probă scrisa
  • Probă interviu
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Fagaras astfel:
– 25 aprilie 2017, ora 10.00 proba scrisa
– 27 aprilie 2017, ora 10.00 proba interviuluiDosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 04.04.2017 până în data de 14.04.2017, ora 13.30 la Primăria Municipiului Fagaras, relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartiment resurse umane, tel. 0268-211313, int.131.