Primăria municipiului Făgăraş organizează în perioada 20-23.02.2017 examen de atestare  a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile conform Regulamentului aprobat prin H.C.L. Fagaras nr.156 din 28.11.2016, după cum urmează:

 1. atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile;
 1. Persoanele interesate să obţină atestat pentru a desfăşura activitate de administrator de imobile sunt rugate să se prezinte la Compartimentul Evenimente publice, Informare cetățeni și Registratura din cadrul Primăriei municipiului Făgăraş până în data de 13.02.2017, ora 1200  pentru depunerea dosarului de înscriere.

Dosarul se va depune începând cu data de 25.01.2017 şi trebuie să conţină :

 1.    cererea tip de înscriere care se va primi de la Compartimentul Asociații de Proprietari și Tehnologia Informației
 2. curriculum vitae;
 3. act  de identitate B.I./ C.I. – copie xerox;
 4. diploma de Bacalaureat;  – copie xerox;
 5. certificatul de cazier judiciar;
 6. adeverință de la medicul de familie din care sa rezulte că persoana este aptă medical pentru desfășurarea activității de administrator de imobile, (nu este luată în evidență cu afecțiuni neuropsihice);

   Examenul va avea loc în sala de ședințe a Primăriei municipiului Făgăraș, după cum urmează:

1.Proba scrisă – în data de 20.02.2017- ora 1000 

2.Interviul – în data de 23.02.2017 – ora 1000

BIBLIOGRAFIE:

1.Legea nr.230/2007– privind privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari cu modificările și completările ulterioare;

2. H.G. nr.1588/2007-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007- privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

3.Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr.1969/2007 –pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele fizice fără scop lucrativ

 1. Legea nr.22 /1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritati sau institutii publice, cu modificari si completari ulterioare

5.Legea contabilitatii nr.82/1991 – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 1. Regulamentul de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietary, aprobat prin H.C.L. Fagaras nr.155/2016

            7.Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de atestare a persoanelor fizice in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobile si autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor, aprobat prin H.C.L. Fagaras nr.156/2016

 1. Persoanele juridice interesate să desfăşoare activitatea de administrare imobile pot formula cerere de autorizare la care vor anexa următoarele înscrisuri

a)-actele de înfiinţare a persoanei juridice:

1.statut, din care să rezulte că are ca obiect de activitate numai administrarea de imobile ori ca activitate principala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;

 1. certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
 2. certificat de înregistrare fiscală;
 3. b) certificat constatator emis de oficiul Registrului Comertului, valabil la data depunerii cererii tip- original din care să rezulte că are ca obiect de activitate numai administrarea de imobile ori ca activitate principala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;
 4. c) certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile către bugetul de stat si bugetul local, valabil la data depunerii cererii tip-originale;
 5. d) certificatul de cazier fiscal;
 6. e) copie legalizata de pe contractul individual de munca pentru angajatul atestat conform prevederilor prezentului Regulament;
 7. f) copia atestatului persoanei fizice care îndeplinește condiția de angajat / administrator/asociat la persoana juridică;
 8. g) poliţa de asigurare de răspundere civila profesionala pentru activitatea de administrare imobile;
 9. h) orice al document care să ateste îndeplinirea condiţiilor necesare;
 10. Verificarea îndeplinirii condițiilor prevazute se face de către Comisia de atestare -autorizare în prezenta reprezentantului legal al persoanei juridice.